ˆ

Azbest

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Azbest

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (m.in. PCB, azbestu)
 
DOTYCZY:
● Osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących przedsiębiorcami/nie będących przedsiębiorcami - właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których występują lub występowały substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.
● Wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, otrzymujących informacje od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Azbest  
  •  Wójt, burmistrz, prezydent miasta
  • Osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, osoby prawne oraz jednostki   organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
31 stycznia – termin na wysłanie informacji do marszałka województwa - zgodnie z § 10. ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r.w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31). Informację o wyrobach zawierających azbest należy przedłożyć zgodnie z załącznikiem nr 3 rozporządzenia, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

Uwaga! Osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami przedkładają informacje o wyrobach zawierających azbest: wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta.
 
2. PCB i inne substancje, stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska
  • Wójt, burmistrz, prezydent miasta
31 marca termin na przedkładanie informacji do marszałka województwa o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska na administrowanych przez te osoby terenach zgodnie z działem 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1450) w formie pisemnej oraz elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
  • Inne podmioty będące/niebędące przedsiębiorcami
Informacja o wykorzystywanych PCB dla przedsiębiorców zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 860) przedkładana jest jednorazowo; aktualizacja informacji po usunięciu PCB.
Wszelkie dokumenty, sprawozdania oraz wykazy powinny zawierać własnoręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu.
 
FORMULARZE
Formularze do pobrania dostępne są w sekcji załączniki.
 
GDZIE I JAK ZŁOŻYĆ INFORMACJE
Adres do przesyłania korespondencji:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Środowiska
ul. Podgórna 7
65-057  Zielona Góra
Dokumenty można przesyłać również przez ePUP urzędu.
Kontakt w sprawie:
● tel: (68) 45-65-215
● tel: (68) 45-65-286
 
PODSTAWY PRAWNE:
 
przedsiębiorcy
gminy
 
DODATKOWE INFORMACJE:
Baza Azbestowa – to narzędzie informatyczne służące gromadzeniu i przetwarzaniu informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Dane inwentaryzacyjne wprowadzają urzędy gminne i urzędy marszałkowskie po zalogowaniu na stronie: http://www.bazaazbestowa.gov.pl/.
PCB
W § 7 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 860) wskazano, że inwentaryzację urządzeń lub instalacji, w których były wykorzystywane PCB, przeprowadza się do dnia 31 grudnia 2002 r. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia „Wykorzystywanie PCB było dopuszczone w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2010 r.” Ponadto stosownie do treści art. 40 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.), „Posiadacze odpadów zawierających PCB obowiązani są do usunięcia z nich oraz unieszkodliwienia PCB albo, jeśli usunięcie PCB jest niemożliwe, do unieszkodliwienia tych odpadów, w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r.” Kto narusza zakaz wprowadzania do obrotu lub ponownego wykorzystania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska określony w art. 160 ust. 1, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny (art. 344 ustawy - Prawo ochrony środowiska).
 
Sankcje (dotyczy przedsiębiorców/podmiotów niebędących przedsiębiorcami, w tym osób fizycznych):
Zgodnie z art. 346 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.):
  • ust.1 - kto wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie przekazuje okresowo odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, czym narusza obowiązek wymieniony w art. 162 ust. 3 i 4, podlega karze grzywny,
  • ust. 2 - tej samej karze podlega, kto w wymaganym zakresie nie dokumentuje rodzaju, ilości i miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz sposobu ich eliminowania, czym narusza obowiązek określony w art. 162 ust. 2.
Grzywnę (w wysokości do 5000 zł) wymierza właściwy miejscowo wojewódzki inspektor ochrony środowiska, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 20 maja 1971 r.- Kodeksu wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz. 281 ze zm.).
 
ZOBACZ TAKŻE:
 
  • Azbest  – szkolenie e-learningowe dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Inspektoratów Nadzoru Budowlanego oraz Jednostek Samorządów Terytorialnych,
    w zakresie prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest:
      
 
  • Azbest  - dobre praktyki:
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Artur Malec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-03 12:13:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Olejarz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-03 13:38:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Bocheńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-16 12:22:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
751 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »