ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydłużony termin naboru do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego V kadencji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Departament Infrastruktury Społecznej obsługując nabór Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego V kadencji informuje, iż kandydatów na członków Rady można zgłaszać do dnia 15 sierpnia 2022 r. w wersji elektronicznej na adres: .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marszałek Województwa Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-02 11:41:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Relich
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-02 11:42:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Relich
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-30 14:32:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
321 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór do RDPPWL na V kadencję

Akapit nr 1 - brak tytułu

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW
 RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO V KADENCJI
 
Marszałek Województwa Lubuskiego
zaprasza
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1), 2), 4) ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów
na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego na V kadencję
 
            Zasady zgłaszania kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego określa uchwała nr 274/3737/22 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 5 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.
Termin i warunki przesyłania zgłoszeń:
1. Zgłoszenia kandydatów do Rady dokonują organizacje/podmioty prowadzące działalność na terenie województwa lubuskiego na podstawie formularza zgłoszeniowego na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.
2. Każda organizacja/podmiot działająca/-y na terenie województwa lubuskiego może dokonać zgłoszenia maksymalnie dwóch kandydatów.
3. Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć:
 • imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 3 innych organizacji/podmiotów (z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) lub jednego związku stowarzyszeń prowadzących działalność na terenie województwa lubuskiego,
 • w przypadku terenowych oddziałów organizacji pozarządowych nieposiadających osobowości prawnej zgodę głównej (macierzystej) organizacji pozarządowej podpisaną przez osoby uprawnione.
Rekomendacje mają charakter obligatoryjny.
4. Kandydatów na członków Rady można zgłaszać do dnia 02 sierpnia 2022 r. w wersji elektronicznej na adres: .
5. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez przesłanie wypełnionego i zeskanowanego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami.
6. Zgłoszenia złożone po terminie, zgłoszenia nieczytelne lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.
7. W przypadku stwierdzenia błędów lub braku jednego lub więcej elementów zgłoszenia, wnioskodawca ma 3 dni od daty wysłania powiadomienia do usunięcia  błędów lub uzupełnienie braków. Powiadomienie jest wysyłane na adres e-mail poczty elektronicznej, z której przesłano zgłoszenie kandydata.
8. Nie usunięcie błędów lub braków powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.
9. Wyłonienie kandydatów spośród organizacji/podmiotów do Rady odbywa się w oparciu o zasady:
 • reprezentatywności – rozumianej jako, wyłonienie kandydatów reprezentujących interesy społeczeństwa z całego obszaru województwa lubuskiego,
 • autorytetu – rozumianego jako powszechne uznanie dla doświadczenia i zasług kandydata,
 • fachowości – rozumianej jako posiadanie wiedzy eksperckiej przez kandydata.
Kandydat zgłoszony na członka Rady powinien spełnić łącznie następujące warunki:
 • zostać zgłoszony przez podmiot uprawniony,
 • być osobą pełnoletnią,
 • wyrazić zgodę na kandydowanie na formularzu,
 • uzyskać 3 imienne rekomendacje na kandydowanie do Rady,
 • korzystać z pełni praw publicznych i nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej RODO.
 
Po zakończeniu procesu weryfikacji dokumentów dokonanej przez pracowników komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odpowiedzialnej za powołanie Rady i przygotowaniu listy zgłoszonych kandydatów, Marszałek Województwa Lubuskiego powoła w skład Rady osoby zgłoszone przez organizacje/podmioty działające na terenie województwa lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marszałek Województwa Lubuskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-19 11:07:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Relich
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-19 11:13:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Relich
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-30 14:32:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
527 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »