ˆ

Druki oświadczeń majątkowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Druki oświadczeń majątkowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Oświadczenia majątkowe
 
Zgodnie z art. 27 c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668) osobami zobowiązanymi do złożenia oświadczeń majątkowych są:
 • radny województwa,
 • zarząd województwa,
 • skarbnik województwa,
 • sekretarz województwa,
 • kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej,
 • osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną,
 • osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa.

Oświadczenie majątkowe dotyczą majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń.
Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego ewentualną korektą składają w dwóch egzemplarzach:
 • radni - przewodniczącemu sejmiku województwa,
 • marszałek województwa, przewodniczący sejmiku województwa - wojewodzie,
 • wicemarszałek województwa, członek zarządu województwa, skarbnik województwa, sekretarz województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa - marszałkowi województwa.
Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest zobowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej
z wykorzystaniem mienia województwa, w którym uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru.
Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnych:
 • co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,
 • na dwa miesiące przed upływem kadencji.
Członkowie zarządu województwa, skarbnik województwa, sekretarz województwa, kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia ww. osoby dołączają informację
o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia.
Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez ww. osoby:
 • co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,
 • w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.
Jeżeli ww. terminy nie zostaną dotrzymane, odpowiednio, przewodniczący sejmiku województwa, wojewoda lub marszałek województwa
w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.
Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem Części B tj. informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Oświadczenia majątkowe oraz wymagane dodatkowe informacje są sukcesywnie zamieszczane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Publikowanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668).
Oryginały złożonych oświadczeń znajdują się w Departamencie Organizacyjno-Prawnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, tel. (68) 45 65 500. Oryginały oświadczeń złożonych przez Radnych Województwa Lubuskiego znajdują się w Biurze Sejmiku, tel. (68) 45 65 481.
Wzór oświadczenia majątkowego radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa został określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 2015).

Akapit nr 3 - brak tytułu

Akapit nr 4 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Inglot
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Inglot
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-06 23:39:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maria Inglot
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-06 23:41:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Radosław Pająk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-06 10:51:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
61007 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »