Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Szczegóły informacji

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-01-13 12:05:46 przez Grażyna Prządka

Akapit nr - brak tytułu

Podstawa prawna
Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania reguluje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641).
 
 
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie: www.bip.lubuskie.pl obejmują:
 1. obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, zwanego dalej „Urzędem”;
 2. obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
 
Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
Urząd może określić również inne warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.  Wówczas Urząd w szczególności określi warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
 
Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie oraz o prawie do sprzeciwu.
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd o przyjęciu oferty.
 
Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu Marszałek Województwa Lubuskiego, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 
Od decyzji Marszałka Województwa Lubuskiego o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat, która jest następstwem złożonego sprzeciwu, Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Marszałka Województwa Lubuskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329).
 
Przepisy ogólne dotyczące wniosku
Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
Zgodnie z ww. ustawą ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel dla którego informacja została wytworzona. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji publicznej, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizację pozarządową czy każdą zainteresowaną osobę.
 
Wypełniony wniosek (wzór wniosku do pobrania) może być złożony osobiście w siedzibie Urzędu na Kancelarii Ogólnej, albo za pośrednictwem:
 • poczty tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
 • poczty elektronicznej pod adresem: ,
 • faksu pod numerem telefonu 68 45 65 296.
 
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom:
 1. wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 2. wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 3. ze względu na prywatność osoby fizycznej,
 4. tajemnicę przedsiębiorcy,
 5. w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw oraz które zostały wytworzone przez Urząd, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez Urząd,
 6. w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
Urząd nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie: www.bip.lubuskie.pl.

Akapit nr - brak tytułu

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
 
Podstawa prawna
Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania reguluje ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352)
 
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie: www.bip.lubuskie.pl obejmują:
 1. obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, zwanego dalej „Urzędem”;
 2. obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
 
Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
Urząd może określić również inne warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.  Wówczas Urząd w szczególności określi warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
 
Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie oraz o prawie do sprzeciwu.
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów Ustawy albo zawiadomić Urząd o przyjęciu oferty.
 
Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu Marszałek Województwa Lubuskiego, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 
Od decyzji Marszałka Województwa Lubuskiego o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat, która jest następstwem złożonego sprzeciwu, Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Marszałka Województwa Lubuskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z póżn. zm.).
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.).
 
Przepisy ogólne dotyczące wniosku
Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
Zgodnie z ww. ustawą ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel dla którego informacja została wytworzona. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji publicznej, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizację pozarządową czy każdą zainteresowaną osobę.
 
Wypełniony wniosek (wzór wniosku do pobrania) może być złożony osobiście w siedzibie Urzędu na Kancelarii Ogólnej, albo za pośrednictwem:
 • poczty tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
 • poczty elektronicznej pod adresem: ,
 • faksu pod numerem telefonu 68 45 65 296.
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom:
 1. wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 2. wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 3. ze względu na prywatność osoby fizycznej,
 4. tajemnicę przedsiębiorcy,
 5. w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw oraz które zostały wytworzone przez Urząd, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez Urząd,
 6. w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
Urząd nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie: www.bip.lubuskie.pl