Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Ogłaszający: Zarząd Województwa Lubuskiego

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Działka nr 732/49 o powierzchni 0,2024 ha, położona w Torzymiu, obręb 0073 Torzym

Ogłoszono dnia: 2024-05-13 09:45:00 przez

Data przetargu

2024-06-19 10:00:00

Miejsce

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Zielona Góra, ul. Podgórna 7, sala nr 108

Księga wieczysta

GW1U/00021327/8

Cena wywoławcza

105 700,00 zł

Wadium

10 600,00 zł

Opis

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana. Działka nr 732/49 w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest użytkiem Lzr-RVI – grunty zadrzewione, zakrzewione na użytkach rolnych. Nieruchomość stanowi teren o płaskim ukształtowaniu, który jest nieuzbrojony. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Otoczenie nieruchomości stanowią zabudowania mieszkalne jednorodzinne, tereny leśne, teren Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego. Działka nr 732/49 porośnięta jest 45 drzewami: sosny, brzozy, lipy, topoli, żywotnika, klonu i dębu. Zgodnie z treścią art. 83f ust. 1 pkt. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.), zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dla działki nr 732/49 została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Torzym decyzja nr 72/2023 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą. Teren działki nie znajduje się na terenach górniczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze. Działka znajduje się w granicy złoża węgla brunatnego „Torzym”, Id – 5603. Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z tym nabywca w dniu przetargu, złoży oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i przejmie ją bez zastrzeżeń. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi osób trzecich, oraz nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361) do ceny wywoławczej został doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Pierwszy przetarg, na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzono w dniu 20.03.2024 r.

Informacje dodatkowe

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na rachunek Zarządu Województwa Lubuskiego 07 1090 1535 0000 0001 4706 8878 Santander Bank Polska S.A. Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 13.06.2024 r. wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zarządu Województwa Lubuskiego. W tytule przelewu, wpłaty wadium należy wpisać położenie nieruchomości wraz z numerem ewidencyjnym działki, będącej przedmiotem przetargu oraz dane osobowe uczestnika przetargu, w przypadku, gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty. 2. Osoby, które wpłaciły wadium przystępują do przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej: - w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), - małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, - w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, - w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z krajowego rejestru sądowego. 3. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu nastąpi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia bądź odwołania przetargu, przelewem na podane konto bankowe. 5. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie (wynoszące nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) powyżej ceny wywoławczej. 6 .Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży - aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. 7. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. 8. Nie przystąpienie osoby wyłonionej jako nabywca nieruchomości bez wcześniejszego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży będzie uznane za jednostronne odstąpienie od zawarcia umowy i zgodnie z art. 41 ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia (wynoszącego nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej) powyżej ceny wywoławczej. 10. Treść ogłoszenia przetargowego zostaje zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter), na stronie internetowej www.lubuskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.bip.lubuskie.pl. Informacja o ogłoszeniu przetargu (wyciąg z ogłoszenia) zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym. 11. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu tylko z uzasadnionej przyczyny w formie właściwej dla jego ogłoszenia. 12. Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości udziela Wydział Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Bąk- Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-13 09:43:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Gościańska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-13 09:47:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Gościańska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-13 09:47:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
276 raz(y)