Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Przetarg

Szczegóły informacji

Przetarg numer: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Ogłaszający: Zarząd Województwa Lubuskiego

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Działki nr 667/69 i 667/71 o łącznej powierzchni 2,5612 ha, położone w Międzyrzeczu, ul. Długa, obręb 0001 Międzyrzecz

Ogłoszono dnia: 2024-05-23 07:30:00 przez

Data przetargu

2024-07-31 11:00:00

Miejsce

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Zielona Góra, ul. Podgórna 7, sala nr 108

Księga wieczysta

GW1M/00029960/6

Cena wywoławcza

555 000,00 zł

Wadium

27 750,00 zł

Opis

Nieruchomość składa się z dwóch działek: działki nr 667/69 o powierzchni 2,3686 ha częściowo zabudowanej pięcioma budynkami letniskowymi o konstrukcji drewnianej typu Brda, o łącznej powierzchni użytkowej 189,75 m2 oraz budynkiem sanitarnym o konstrukcji mieszanej o powierzchni użytkowej 64,96 m2 i stanowi dawny teren ośrodka wypoczynkowego o powierzchni 0,6065 ha. Teren na którym posadowione są ww. budynki jest ogrodzony z bramą wjazdową i furtką oraz posiada dostęp do infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej, na terenie działki znajdują się 3 lamy świetlne, pozostały teren stanowi teren zadrzewiony. Teren działki porośnięty drzewostanem sosny (gatunek dominujący) z miejscowo występującym drzewostanem liściastym. Działka nr 667/71 o powierzchni 0,1926 ha, stanowi drogę gruntową nieutwardzoną, o nieregularnym kształci, wyznaczony dostęp do drogi publicznej dla dawnego ośrodka działki nr 667/69. Działka nr 667/69 w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest użytkiem BZ- tereny rekreacyjno- wypoczynkowe oraz ŁIV – łąki trwałe, a działka nr 667/71 użytkiem Bi – inne tereny zabudowane. W związku z powyższym, iż w skład nieruchomości wchodzi grunt rolny, oznaczony użytkiem ŁIV o powierzchni 0,5912 ha, nieruchomość zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11.04.2023 r o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U z 2024 r. poz.423) podlega prawu pierwokupu, który przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi działającemu na rzecz Skarbu Państwa. Teren działek znajduje się na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/231/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 r. działka nr 667/69 znajduje się w strefie rekreacyjnej, natomiast działka nr 667/71 znajduje się w strefie dróg. Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2024 r., poz. 101). Dla przedmiotowych działek nie zostały wydane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy oraz nie został sporządzony gminny program rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji, w rozumieniu przepisów ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. ( Dz.U. z 2024 r. poz. 278). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Informacje dodatkowe

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z tym nabywca w dniu przetargu, złoży oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i przejmie ją bez zastrzeżeń. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi osób trzecich, oraz nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na rachunek Zarządu Województwa Lubuskiego 07 1090 1535 0000 0001 4706 8878 Santander Bank Polska S.A. Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25.07.2024 r. wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zarządu Województwa Lubuskiego. W tytule przelewu, wpłaty wadium należy wpisać położenie nieruchomości wraz z numerem ewidencyjnym działki, będącej przedmiotem przetargu oraz dane osobowe uczestnika przetargu, w przypadku, gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty. 2. Osoby, które wpłaciły wadium przystępują do przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej: - w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), - małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, - w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz pełnomocnictwo. - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, - w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego. 3. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu nastąpi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia bądź odwołania przetargu, przelewem na podane konto bankowe. 5. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie (wynoszące nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) powyżej ceny wywoławczej. 6. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży - aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. 7. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. 8. Nie przystąpienie osoby wyłonionej jako nabywca nieruchomości bez wcześniejszego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży będzie uznane za jednostronne odstąpienie od zawarcia umowy i zgodnie z art. 41 ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia (wynoszącego nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej) powyżej ceny wywoławczej. 10. Treść ogłoszenia przetargowego zostaje zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter), na stronie internetowej www.lubuskie.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.bip.lubuskie.pl. Informacja o ogłoszeniu przetargu (wyciąg z ogłoszenia) zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu ogólnopolskim. 11. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu tylko z uzasadnionej przyczyny w formie właściwej dla jego ogłoszenia. 12. Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości udziela Wydział Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Bąk- Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-23 07:31:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Gościańska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-23 08:34:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Gościańska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-23 09:02:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
410 raz(y)