ˆ

Przetarg

Drukuj informację Przetarg numer: Kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Szczegóły informacji

Przetarg numer: Kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Ogłaszający: Zarząd Województwa Lubuskiego

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Działka nr 204/2 o pow. 1,6500 ha, położona w Przełazach, gmina Lubrza, obręb 0006 Przełazy

Ogłoszono dnia: 2018-07-06 08:30:00 przez Iwona Kurek

Data przetargu

2018-08-09 11:00:00

Miejsce

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego,
Zielona Góra, ul. Podgórna 7, sala nr 108

Księga wieczysta

ZG1S/00040771/6

Cena wywoławcza

292 248,00 zł

Wadium

14 620,00 zł

Opis

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Przełazy gmina Lubrza. Działka o numerze ewidencyjnym 204/2, oznaczona jest użytkami: grunty orne (RVI),pastwiska trwałe (PsIV) i grunty pod rowami - pastwiska trwałe( W-PsIV), o łącznej powierzchni użytków 1,6500 ha. Przez środek działki przebiega napowietrzna linia energetyczna SN - średniego napięcia. Teren działki zadrzewiony i zakrzewiony, porośnięty również roślinnością trawiastą, częściowo ogrodzony siatką na słupkach betonowych. Działka nieuzbrojona w przyłącza infrastruktury technicznej. Infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania planowanego obiektu nabywca (inwestor) wykona we własnym zakresie i na własny koszt, w porozumieniu z odpowiednimi dysponentami urządzeń (projekt zagospodarowania terenu, poszczególne przyłącza infrastruktury technicznej związane z obsługą zabudowy oraz szczegółowe warunki przyłączenia nieruchomości do poszczególnych sieci należy uzgodnić z odpowiednimi dysponentami). W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem C6KS+UT – tereny usług komunikacyjnych i turystycznych. Ustalenia szczegółowe dla terenu KS – teren byłej kotłowni z budynkiem gospodarczym przeznaczony jest na parking dla samochodów osobowych i autobusów wycieczkowych, teren UT- obszar przeznaczony na pole namiotowe. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, oraz nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji oraz w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r., poz.1023 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), cena nieruchomości zawiera podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 22.03.2018 r. , drugi przetarg przeprowadzono w dniu 30.05.2018 r.

Informacje dodatkowe

Sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z tym nabywca w dniu przetargu, złoży oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i przejmie ją bez zastrzeżeń. 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na rachunek Zarządu Województwa Lubuskiego nr 48 1560 0013 2483 0674 1808 0003 Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 02-208 Warszawa, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 06.08.2018 r.,wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zarządu Województwa Lubuskiego. W tytule przelewu, wpłaty wadium należy wpisać położenie nieruchomości wraz z numerem ewidencyjnym działki, będącej przedmiotem przetargu oraz dane osobowe uczestnika przetargu, w przypadku, gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty. 2. Osoby, które wpłaciły wadium przystępują do przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej: w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, w przypadku osoby fizycznej prowadzonej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z krajowego rejestru sądowego. 3. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278). 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu nastąpi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia bądź odwołania przetargu, przelewem na podane konto bankowe. 5. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie (wynoszące nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) powyżej ceny wywoławczej. 6. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży - aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. 7. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. 8. Nie przystąpienie osoby wyłonionej jako nabywca nieruchomości bez wcześniejszego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży będzie uznane za jednostronne odstąpienie od zawarcia umowy i zgodnie z art. 41 ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm.) wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia (wynoszącego nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej) powyżej ceny wywoławczej. 10. Treść ogłoszenia przetargowego zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter), na stronie internetowej www.lubuskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.bip.lubuskie.pl. Informacja o ogłoszeniu przetargu (wyciąg z ogłoszenia) zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej (Gazeta Lubuska). 11. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu tylko z uzasadnionej przyczyny w formie właściwej dla jego ogłoszenia. 12. Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości udziela Wydział Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Iwona Kurek Data wytworzenia informacji: 2018-07-06 08:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Roman Bąk Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Data wprowadzenia do BIP 2018-07-06 08:39:39
Wprowadził informację do BIP: Joanna Gościańska Data udostępnienia informacji: 2018-07-06 08:48:53
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Gościańska Data ostatniej zmiany: 2018-08-09 12:27:47
Artykuł był wyświetlony: 419 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu