ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 206

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - Wydział Kontroli EFS

Data udostępnienia: 2018-01-11

Ogłoszono dnia: 2018-01-11 przez Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2018-01-22 23:59:00

Nr ogłoszenia: 206

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. bardzo dobra znajomość obsługi: pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. sumienność, sprawność działania, bezstronność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętność planowania i organizacji pracy, postawa etyczna,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa kancelaryjno-organizacyjna wydziału.
 2. Sporządzanie analizy ryzyka projektów.
 3. Przygotowanie Rocznego Planu Kontroli Departamentu EFS w ramach RPO - L2020.
 4. Weryfikacja Rocznego Planu Kontroli IP w ramach RPO - L2020.
 5. Sporządzanie miesięcznych planów kontroli.
 6. Udział w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Wydział Kontroli EFS dotyczących w szczególności: kontroli projektów (konkursowych i pozakonkursowych) w ramach Działań wdrażanych przez Instytucję Zarządzającą, kontroli systemowych (kontrole w IP), przeprowadzanie kontroli trwałości rezultatu,
 7. Terminowe opracowanie i sporządzanie dokumentacji związanej z kontrolami przeprowadzonymi w ramach RPO - L2020.
 8. Terminowe udzielanie odpowiedzi jednostkom kontrolowanym na wyjaśnienia, zastrzeżenia i odwołania od ustaleń kontroli.
 9. Monitorowanie wdrażania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostkom kontrolowanym przez IZ w ramach RPO - L2020.
 10. Prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli.
 11. Korzystanie z Centralnego Systemu Informatycznego SL2020 w zakresie udzielonego upoważnienia, w tym wprowadzanie danych dotyczących kontroli.
 12. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zakresie czynności wykonywanych na zajmowanym stanowisku/w zakresie powierzonych zadań.
 13. Przygotowanie i przekazanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego.
 14. Reprezentowanie Instytucji przed beneficjentami i interesantami.
 15. Potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem, w zakresie prowadzonych spraw.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego lub obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej, lub osoby posiadające obywatelstwo kraju, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-01-22 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 22.01.2018 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko Podinspektora  – ds. kontroli, DFS.III”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pok. 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7       65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).  
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Agnieszka Kotowska w godz. od 900 do 1300 pok. nr 11 (tel. 68 456 53 06).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2018-01-10 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno - Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2018-01-11 16:21:56
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2018-01-11 16:23:36
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Kotowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-20 15:15:50
Artykuł był wyświetlony: 1453 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu