ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 248

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny specjalista

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Wydział Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Data udostępnienia: 2018-09-12

Ogłoszono dnia: 2018-09-12 przez Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2018-09-24 23:59:00

Nr ogłoszenia: 248

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 4 lata stażu pracy,
 3. doświadczenie w zarządzaniu i wdrażaniu programów UE oraz realizacji projektów finansowanych ze środków UE,
 4. znajomość języka niemieckiego w stopniu dobrym, min.poziom B1,
 5. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 6. bardzo dobra znajomość programów do tworzenia i obróbki grafiki,
 7. znajomość Programu Współpracy Interreg VA PL-BB w stopniu bardzo dobrym,
 8. prawo jazdy kat. B
 9. umiejętność pracy w zespole, pozytywne nastawienie do klienta, kreatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Inicjowanie zainteresowania Programem Współpracy Interreg VA BB-PL (organizacja spotkań informacyjnych, seminariów, warsztatów, akcji promocyjnych, mailing do  potencjalnych beneficjentów, dystrybucja zewnętrznych materiałów informacyjno-promocyjnych),
 2. Pomoc beneficjentom w generowaniu pomysłów projektowych,
 3. Doradztwo dla potencjalnych beneficjentów Programu Współpracy Interreg VA BB-PL
  w ramach szkoleń oraz konsultacji osobistych, telefonicznych i mailowych: wstępna ocena kwalifikowalności pomysłu projektowego do danego programu, doskonalenie pomysłu projektowego, budowanie efektu transgranicznego projektu, informacja o warunkach dofinansowania, informacja na temat zasad wypełniania i składania aplikacji projektowej, udostępnianie dokumentacji programowej (program operacyjny, podręcznik programu, wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów, wytyczne dotyczące informacjii promocji).
 4. Doradztwo dla beneficjentów w czasie realizacji projektów (przy  wiodącej roli Wspólnego Sekretariatu oraz menedżerów projektu w tym zakresie): informacja o zasadach raportowania (terminy, tryb, obowiązujące formularze, wytyczne), informacja o zasadach kwalifikowalności kosztów,
 5. Informacja i promocja rezultatów realizacji programów, promocja dobrych praktyk: tworzenie i prowadzenie baz projektów realizowanych w regionie, prowadzenie baz danych beneficjentów z terenu województwa.
 6. Pomoc w poszukiwaniu partnerów krajowych i zagranicznych udzielana potencjalnym beneficjentom zainteresowanym udziałem w projektach z Interreg VA BB-PL.
 7. Wsparcie  przedstawicieli samorządu województwa w pracach Komitetu Monitorującego,a także w grupach roboczych i tematycznych Programu, przekazywanie informacji do  portali informacyjnych samorządu województwa, spotkania informacyjne, udział w  wydarzeniach krajowych, regionalnych, subregionalnych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Głównego Specjalisty BWZ.I zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1260 z późn. zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego lub obywatelstwa jednegoz krajów Unii Europejskiej, lub osoby posiadające obywatelstwo kraju, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolnoścido czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczeniao niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-09-24 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24.09.2018 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko Główny Specjalista BWZ.I.”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pok. 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7 65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).  
 
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Joanna Stolarz,  w godz. od 900 do 1300 pok. nr 11  (tel. 68 456 53 06).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Turczyniak - Dyrektor Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2018-09-12 11:47:26
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2018-09-12 14:37:17
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Stolarz Data ostatniej zmiany: 2018-11-16 12:25:13
Artykuł był wyświetlony: 849 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu