ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 272

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny specjalista

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełen

Ilość etatów: 2

Wydział: Departament Programów Regionalnych - Wydział Kontroli

Data udostępnienia: 2019-03-13

Ogłoszono dnia: 2019-03-13 przez Patrycja Górniak - Sekretarz Województwa Lubuskiego

Termin składania dokumentów: 2019-03-25 23:59:00

Nr ogłoszenia: 272

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 4 lata stażu pracy,
 3. co najmniej pół roczne doświadczenie w pracy związanej z realizacją projektów  dofinansowywanych przez UE, kontrolą i postępowaniami przeprowadzanymi na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych (potwierdzone zakresem obowiązków lub innym dokumentem),
 4. bardzo dobra znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 5. znajomość ustaw o rachunkowości i finansach publicznych lub ustawy prawo zamówień publicznych, wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w  ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 w  stopniu bardzo dobrym,
 6. prawo jazdy kat. B,
 7. umiejętność pracy w zespole, samodzielność, obowiązkowość,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. wykształcenie wyższe w zakresie rachunkowości, zamówień publicznych lub administracji,
 2. co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 3. dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie kontroli projektów w ramach I, II, IV i V Priorytetu LRPO oraz Osi Priorytetowej 1,2,5,9 oraz działania 4.4. RPO-L2020 z wyłączeniem projektów w ramach instrumentów finansowych,
 2. sporządzanie Rocznego Planu Kontroli IZ LRPO,
 3. opracowywanie wkładu do Rocznego Planu Kontroli RPO-L2020 w zakresie kontroli projektów  w   ramach kompetencji Wydziału oraz jego aktualizacja,
 4. prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych Beneficjentów I, II, IV i V Priorytetu LRPO  oraz osi Priorytetowej 1,2,5,9 oraz działania 4.4. RPO-L2020 z  wyłączeniem projektów w ramach instrumentów finansowych,
 5. współpraca z Wydziałem ds. Wniosków o płatność w celu realizacji procesu kontroli.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na Głównego specjalistę na stanowisku ds. kontroli w Departamencie Programów Regionalnych, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych osobowych) oraz ustawą  z  dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych  (Dz. U. z  2018 r. poz. 1260 z  późn. zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego, obywatelstwa jednego z krajów Unii Europejskiej lub obywatelstwa kraju, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-03-25 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia  25.03.2019 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem  „nabór na stanowisko Głównego specjalisty ds. kontroli w Departamencie Programów Regionalnych”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pokój nr 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
                  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze  ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Grzegorz Kurowski – Dyrektor Biura Ochrony Informacji i  Bezpieczeństwa Publicznego - iodo@lubuskie.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w  ogłoszeniu   o  naborze.
 8. Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do  dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z  zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).
 9. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
 10. W sprawie naboru, informacji udziela pracownik Wydziału Kadr i Szkolenia w  Departamencie Organizacyjno-Prawnym Pani Joanna Stolarz w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 (pokój nr 11) w godz. od 9:00 do 13:00 lub  telefonicznie pod numerem 68 456 53 06.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Patrycja Górniak - Sekretarz Województwa Lubuskiego Data wytworzenia informacji: 2019-03-13 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Patrycja Górniak - Sekretarz Województwa Lubuskiego Data wprowadzenia do BIP 2019-03-13 11:21:33
Wprowadził informację do BIP: Joanna Stolarz Data udostępnienia informacji: 2019-03-13 11:23:30
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Stolarz Data ostatniej zmiany: 2019-05-10 10:36:40
Artykuł był wyświetlony: 723 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu