ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 240

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Zielona Góra

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Departament Infrastruktury i Komunikacji - Wydział Drogownictwa

Data udostępnienia: 2018-06-11

Ogłoszono dnia: 2018-06-11 przez Irena Skiba - Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjno-Gospodarczego

Termin składania dokumentów: 2018-06-21 23:59:00

Nr ogłoszenia: 240

Zlecający: Marszałek Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej 3 lata stażu pracy,
 3. co najmniej rok pracy w administracji publicznej,
 4. znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office, poczty elektronicznej i Internetu,
 5. prawo jazdy kat. B,
 6. bardzo dobra znajomość ustawy o samorządzie województwa, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o drogach publicznych, Prawa o ruchu drogowym, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. umiejętność pracy w zespole, rozwiązywania problemów, dokładność, dyspozycyjność, samodzielność, kultura osobista, sumienność, dobra organizacja pracy,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie spraw związanych z BRD na drogach wojewódzkich wraz z analizą ewidencji wypadków i kolizji na drogach wojewódzkich.
 2. Nadzór nad realizacją Wojewódzkiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Województwa Lubuskiego.
 3. Przygotowywanie zezwoleń i opinii na korzystanie z dróg w sposób szczególny.
 4. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania terenu, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony pasa drogowego dróg wojewódzkich.
 5. Działania w zakresie CEPIK-2 - tworzenie i przekazanie do administratora systemu wyjściowych baz danych (ewidencja egzaminatorów, ewidencja uprawnionych psychologów, rejestr pracowni psychologicznych) oraz bieżąca aktualizacja baz danych.
 6. Rozpatrywanie interpelacji, zapytań i wniosków otrzymywanych z Biura Sejmiku WL.
 7. Monitorowanie obowiązujących aktów prawnych z zakresu realizowanych zadań.
 8. Badanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji, skarg i wniosków z zakresu prowadzonych zadań.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. nadzoru i analiz w zakresie drogownictwa, Wydział Drogownictwa, Departament Infrastruktury i Komunikacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”,
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa polskiego,
 3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomu, świadectwa dokumentującego wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.
  Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-06-21 23:59:00
b. Sposób:
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 21.06.2018 r. w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko Inspektora DG.III”.
c. Miejsce:
 1. osobiście w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (pok. 59),
 2. lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7       65-057 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wybrany kandydat – przed podpisaniem z nim umowy o pracę, zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (niespełnienie powyższego warunku jest jednoznaczne z rezygnacją kandydata z zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).  
Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze, a gdy do wyboru nie dojdzie, od zakończenia procedury naboru, zostanie upowszechniona informacja o wyniku naboru.
W sprawie naboru, informacji udziela p. Agnieszka Kotowska w godz. od 900 do 1300 pok. nr 11
(tel. 68 456 53 06).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyla informację: Irena Skiba - Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wytworzenia informacji: 2018-06-08 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Irena Skiba Zastępca Dyrektora Departamentu Administracyjno-Gospodarczego Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 11:44:00
Wprowadził informację do BIP: Agnieszka Kotowska Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 12:13:45
Osoba, która zmieniła informację: Agnieszka Kotowska Data ostatniej zmiany: 2018-09-20 15:14:32
Artykuł był wyświetlony: 930 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu