ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanejDrukuj informację Przetarg numer: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Szczegóły informacji

Przetarg numer: Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Ogłaszający: Zarząd Województwa Lubuskiego

Rodzaj: przetarg ustny nieograniczony

Dotyczy: Działka nr 333/75 o pow. 0,5760 ha, położona w Ciborzu, obręb Międzylesie, gmina Skąpe

Ogłoszono dnia: 2024-02-06 08:35:00 przez

Data przetargu

2024-03-14 11:00:00

Miejsce

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, ul. Podgórna 7, sala nr 108

Księga wieczysta

ZG1S/00055294/6

Cena wywoławcza

169 000,00 zł

Wadium

8 500,00 zł

Opis

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana wraz z drzewostanem, położona w kompleksie leśnym, na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Ciborzu. Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest użytkiem Lz i Bi. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym (dawne prosektorium) wybudowanym w technologii tradycyjnej, o powierzchni użytkowej 64,00 m2. Budynek jest w złym stanie technicznym. Na działce znajdują się drzewa sosny i drzewa liściaste (buki, brzozy, dęby, klony, graby). Teren, na którym znajduje się działka nr 333/75 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skąpe, przedmiotowa działka znajduje się w strefie terenów jednostek osadniczych z dużym udziałem funkcji usługowo – produkcyjnej. Działka objęta jest uchwałą Nr XLII/390/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Skąpe do roku 2023”, w której dz. nr 333/75 znajduje się w obszarze zdegradowanym. Ww. uchwała nie przewiduje prawa pierwokupu nieruchomości przez Gminę Skąpe. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Celem zapewnienia działce nr 333/75 dostępu do drogi publicznej ustanowiona zostanie służebność gruntowa (drogowa)polegająca na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez działkę stanowiącą własność Województwa Lubuskiego, oznaczoną nr 333/76 położoną w obrębie 0004 Międzylesie, gmina Skąpe, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1S/00023393/7, na rzecz każdoczesnych właścicieli lub współwłaścicieli działek nr 333/75. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi osób trzecich, oraz nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. Budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 101). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzono w dniu 15.11.2023 r.

Informacje dodatkowe

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z tym nabywca w dniu przetargu, złoży oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i przejmie ją bez zastrzeżeń.1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na rachunek Zarządu Województwa Lubuskiego 07 1090 1535 0000 0001 4706 8878 Santander Bank Polska S.A. Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 08.03.2024 r., wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zarządu Województwa Lubuskiego. W tytule przelewu, wpłaty wadium należy wpisać położenie nieruchomości wraz z numerem ewidencyjnym działki, będącej przedmiotem przetargu oraz dane osobowe uczestnika przetargu, w przypadku, gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty. 2. Osoby, które wpłaciły wadium przystępują do przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej: - w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), - małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, - w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, - w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z krajowego rejestru sądowego. 3. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu nastąpi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia bądź odwołania przetargu, przelewem na podane konto bankowe. 5. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie (wynoszące nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) powyżej ceny wywoławczej. 6. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży - aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. 7. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego. 8. Nie przystąpienie osoby wyłonionej jako nabywca nieruchomości bez wcześniejszego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży będzie uznane za jednostronne odstąpienie od zawarcia umowy i zgodnie z art. 41 ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi. 9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia (wynoszącego nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej) powyżej ceny wywoławczej. 10. Treść ogłoszenia przetargowego zostaje zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter), na stronie internetowej www.lubuskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.bip.lubuskie.pl. Informacja o ogłoszeniu przetargu (wyciąg z ogłoszenia) zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym. 11. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu tylko z uzasadnionej przyczyny w formie właściwej dla jego ogłoszenia. 12. Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości udziela Wydział Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Marszałkowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Bąk- Dyrektor Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-06 08:42:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Gościańska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-06 08:52:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Gościańska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-06 09:18:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
132 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony