ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

- Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Departament Organizacyjno - Prawny

Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów

Departament Środowiska

Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi

Departament Środowiska

Dopłaty do przewozów – finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów przewoźnikom, wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie

Departament Infrastruktury i Komunikacji

Ewidencji lekarzy - badania kierowców

Departament Ochrony Zdrowia

Informacja dotycząca procedury ubiegania się o zezwolenie na odstępstwo od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Informacja dotycząca procedury ustanawiania lub zniesienia obrębu ochronnego

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Informacja dotycząca procedury ustanawiania lub zniesienia obrębu hodowlanego

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o wyniku dokonanej oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiazku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub, że takiej oceny nie dokonano

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o wyniku dokonanej oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub, że takiej oceny nie dokonano

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Departament Środowiska

Informacja w sprawie zwolnienia uprawnionego do rybactwa od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznanie zbiornika wodnego za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

OBSŁUGA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z WYŁĄCZENIA GRUNTÓW ROLNYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Opłaty za korzystanie ze środowiska i inne

Departament Środowiska

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem zakładu przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

Departament Środowiska

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Departament Środowiska

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki

Departament Środowiska

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Departament Środowiska

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Departament Środowiska

Pozwolenie zintegrowane

Departament Środowiska

Procedura ubiegania się o zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa lubuskiego

Departament Infrastruktury Społecznej

Program udrażniania wód płynacych

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Staże podyplomowe lekarzy

Departament Ochrony Zdrowia

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin nieobjętych własnością górniczą innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Uznanie substancji lub przedmiotu za produkt uboczny niebędący odpadem

Departament Środowiska

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie kontraktacji skupu maku

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych –

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji -

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - rekultywacja na cele rolnicze gruntów, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych, które utraciły lub zmniejszyły wartość użytkową wskutek działalności nieustalonych osób -

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej; ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb; usuwanie kamieni i odkrzaczanie

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo - badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych -

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz badań płodów rolnych uzyskiwanych na obszarach ograniczonego użytkowania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania –

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej -wykonanie zastępcze obowiązków o których mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych -

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Wpis do ewidencji egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Departament Infrastruktury i Komunikacji

Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Departament Infrastruktury i Komunikacji

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Departament Infrastruktury i Komunikacji

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Departament Infrastruktury i Komunikacji

Zasady i tryb postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa Lubuskiego związanymi z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu lub jej zmian

Departament Infrastruktury i Komunikacji

Zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi wojewódzkiej w sposób szczególny

Departament Infrastruktury i Komunikacji

Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych

Departament Środowiska

Zezwolenie na odzysk odpadów poza instalacjami lub urządzeniami

Departament Środowiska

Zezwolenie na zbieranie i/lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Departament Środowiska

Zezwolenie na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru

Departament Środowiska

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

Departament Środowiska

Zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

Departament Środowiska
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu