ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych UWAGA! Obowiązek wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzonego przez Marszałka Województwa Lubuskiego dotyczy wyłącznie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na przechowywaniu dokumentacji osobowej i płacowej innych pracodawców (np. przejętej dokumentacji na przechowanie po zlikwidowanej firmie). Przedmiotowa działalność może być wykonywana tylko przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (spółkę prawa handlowego) bądź archiwa państwowe lub Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Obowiązek dokonania wpisu do rejestru przechowawców nie dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą własną firmę i przechowują akta osobowe i płacowe swoich pracowników.

Departament Organizacyjno - Prawny

Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów

Departament Środowiska

Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi

Departament Środowiska

Dopłaty do przewozów – finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów przewoźnikom, wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie

Wydział Ekonomiczny (Departament Infrastruktury i Komunikacji)

Ewidencji lekarzy - badania kierowców

Departament Ochrony Zdrowia

Informacja dotycząca procedury ubiegania się o zezwolenie na odstępstwo od zakazów przewidzianych ustawą o rybactwie śródlądowym

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Informacja dotycząca procedury ustanawiania lub zniesienia obrębu ochronnego

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Informacja dotycząca procedury ustanawiania lub zniesienia obrębu hodowlanego

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o wyniku dokonanej oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiazku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub, że takiej oceny nie dokonano

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o wyniku dokonanej oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub, że takiej oceny nie dokonano

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Departament Środowiska

Informacja w sprawie zwolnienia uprawnionego do rybactwa od obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej lub uznanie zbiornika wodnego za nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

OBSŁUGA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z WYŁĄCZENIA GRUNTÓW ROLNYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Opłaty za korzystanie ze środowiska i inne

Departament Środowiska

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem zakładu przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów

Departament Środowiska

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Departament Środowiska

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki

Departament Środowiska

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Departament Środowiska

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Departament Środowiska

Pozwolenie zintegrowane

Departament Środowiska

Procedura ubiegania się o zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa lubuskiego

Departament Infrastruktury Społecznej

Program udrażniania wód płynacych

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Staże podyplomowe lekarzy

Departament Ochrony Zdrowia

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin nieobjętych własnością górniczą innych niż wymienione w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Uznanie substancji lub przedmiotu za produkt uboczny niebędący odpadem

Departament Środowiska

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie kontraktacji skupu maku

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych –

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji -

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - rekultywacja na cele rolnicze gruntów, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych, które utraciły lub zmniejszyły wartość użytkową wskutek działalności nieustalonych osób -

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej; ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb; usuwanie kamieni i odkrzaczanie

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo - badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych -

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz badań płodów rolnych uzyskiwanych na obszarach ograniczonego użytkowania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania –

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej -wykonanie zastępcze obowiązków o których mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych -

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Wpis do ewidencji egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Departament Infrastruktury i Komunikacji

Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Departament Infrastruktury i Komunikacji

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Departament Infrastruktury i Komunikacji

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Departament Infrastruktury i Komunikacji

Zasady i tryb postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa Lubuskiego związanymi z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej

Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi

Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu lub jej zmian

Departament Infrastruktury i Komunikacji

Zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi wojewódzkiej w sposób szczególny

Departament Infrastruktury i Komunikacji

Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych

Departament Środowiska

Zezwolenie na odzysk odpadów poza instalacjami lub urządzeniami

Departament Środowiska

Zezwolenie na zbieranie i/lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Departament Środowiska

Zezwolenie na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych ze względów bezpieczeństwa lub w celu zapewnienia ciągłości odbioru

Departament Środowiska

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

Departament Środowiska

Zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

Departament Środowiska
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu