ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 966673

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3430
Informacja o województwie 56832
Statut Województwa Lubuskiego 18111
Petycje 11539
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 5188
Zbiorcze informacje o petycjach 3617
Złożone do Sejmiku 6365
Złożone do Marszałka i Zarządu 34709
Lobbing 819
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 3697
Informacje roczne 2550
Rady i organy doradcze 4691
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Informacje Bieżące 1748
Skład Rady 968
Kompetencje i Zadania 1686
Uchwały i Dezyderaty 928
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 8
Kompetencje i Zadania 1716
Informacje Bieżące 2827
Skład Prezydium 972
Skład Rady 954
Uchwały WRDS 1362
Stanowiska i Opinie 1308
Zarząd Województwa 6998
Skład Zarządu 20885
Kompetencje Zarządu 4090
Akty prawne 5975790
Urząd Marszałkowski 14068
Kompetencje i zadania 53089
Kontakt - Departamenty i Biura 560032
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 12583
Co i jak załatwić 64662
Departamenty 95653
Sprawy 86349
Statut Urzędu 2803
Regulamin organizacyjny 48329
Struktura organizacyjna 52304
Zawiadomienia 111271
Obwieszczenia 55235
Ogłoszenia 107724
Publiczny transport zbiorowy 13656
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 14448
Kontrola 4177
Procedury kontroli 2392
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 10584
Kontrole zewnętrzne 3938
Dostęp do informacji publicznej 5424
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2801
Ochrona Danych Osobowych 1478
Elektroniczna skrzynka podawcza 3005
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 29
Tłumacz języka migowego 21808
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 6928
Praktyki u Marszałka 6367
Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego - On-Line 0
Sejmik Województwa 24354
Kompetencje Sejmiku 16185
Radni Województwa 11135
Oświadczenie Klubów Radnych art. 23 ust. 3a ustawy o samorządzie województwa 99
VI kadencja (2018-2023) 113
Zaproszenia na sesje 4919
Komisje Sejmiku 2481
VI kadencja (2018-2023) 396
V kadencja (2014-2018) 197
Interpelacje i zapytania Radnych 3091
Rejestry Interpelacji i zapytań 12650
Interpelacje i zapytania Radnych kadencji 2018-2023 231
1. ARDELLI Tadeusz 97
2. CHINALSKA Anna 136
3. CIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester 69
4. CIEŚLAK Marek 66
5. FEDKO Edward Jan 70
6. GOŚNIOWSKA-KOLA Małgorzata Barbara 267
7. HARĘŹLAK Wioleta 55
8. HATKA Helena 51
9. JABŁOŃSKI Marcin Artur 71
10. JAWORSKA Maria 55
11. JĘDRZEJCZAK Tadeusz 49
12. KOŁODZIEJ Zbigniew Jan 69
13. KOŚCIK Zbigniew 68
14. KOWAL Sławomir Jan 115
15. KULCZYCKA Beata Katarzyna 66
16. ŁATWIŃSKI Kazimierz 99
17. MACIUSZONEK Wacław Jan 57
18. MARCINKIEWICZ Mirosław 63
19. MEJZA Łukasz 70
20. MOTOWIDEŁKO Bogusław 77
21. MROZEK Aleksandra 153
22. PALUCH-SŁOWIŃSKA Małgorzata Beata 69
23. PŁONKA Elżbieta Teresa 65
24. POLAK Elżbieta Anna 63
25. POTĘGA Grzegorz Michał 56
26. SURMACZ Marek Tomasz 63
27. SYNOWIEC Anna 66
28. ŚWIREPO Jan 94
29. TOMCZYSZYN Stanisław 45
30. WIERCHOWICZ Jerzy 67
Interpelacje i wnioski Radnych kadencji 2014-2018 2447
1. Ardelli Tadeusz 8919
2. Balcerzak Klaudiusz 8430
3. Chinalska Anna 13407
4. Ciemnoczołowski Sebastian 8538
5. Dereń Grażyna 6521
6. Fedko Edward Jan 8248
7. Fiedorowicz Czesław 10192
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 12463
9. Grabarek Grzegorz 3810
10. Jaworska Maria 2367
11. Jędrzejczak Tadeusz 2791
12. Kołodziej Zbigniew Jan 7871
13. Kościk Zbigniew 10150
14. Kowal Sławomir Jan 6197
15. Kruczkowski Józef 14307
16. Kucharska Barbara 7269
17. Maciuszonek Wacław Jan 2683
18. Marcinkiewicz Mirosław 6199
19. Mejza Łukasz 11235
20. Możejko Tomasz 5152
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 5288
22. Osińska Bożena Krystyna 3980
23. Pająk Tadeusz 4244
24. Pawlak Natalia 3898
25. Polak Elżbieta Anna 1001
26. Surmacz Marek Tomasz 5175
27. Synowiec Anna 6505
28. Tomczyszyn Stanisław 973
29. Wołowicz Franciszek 4871
30. Wontor Tomasz Paweł 2558
Komarnicki Władysław 6238
Zaręba Marek Bogusław 925
Paluch Robert 2921
Dajczak Władysław 5480
Sesje Sejmiku 4204
Protokoły z Sesji Sejmiku 1273
VI kadencja (2018-2023) 137
V kadencja (2014-2018) 15927
IV kadencja (2010-2014) 12779
III kadencja (2006-2010) 4948
II kadencji (2002-2006) 4739
I kadencji (1998-2002) 4561
Imienne wykazy głosowań radnych 79
VI kadencja (2018-2023) 212
Kontakt - departamenty i biura 0
Zamówienia publiczne 522803
Aktualne 390480
W toku 180344
Wyniki 249611
Archiwalne 230383
Profil nabywcy 29626
Dialog Techniczny 76780
Zamówienia do 30 000 Euro 147673
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019 310
zamówienia publiczne - ePlatforma 27
Finanse i budżet województwa 25693
2019 2075
2018 10102
2017 21815
2016 34915
2015 32552
2014 42100
2013 51804
2012 57573
2011 36004
2010 25678
2009 17752
2008 19230
2007 14742
2006 16751
2005 7605
2004 7865
Sprawozdania finansowe 13142
Dokumenty programowe województwa lubuskiego 26239
Główne dokumenty programowe 2770
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 5008
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 2148
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 2897
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 2012
Kontrakt Terytorialny 1646
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. (Dz.Urz.Woj. Lub 2018.1163) 2581
Dokumenty programowe branżowe 1257
Strategia Energetyki 4848
Strategia Polityki Społecznej 2150
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 1363
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 2722
Programy Polityki Społecznej 4520
Strategia Rozwoju Kultury 2050
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 3353
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 1427
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 13934
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 1435
Plan transportowy 5508
Strategia Rozwoju Portu Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 1087
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 1046
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 1502
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 1297
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 2163
Studium Integracji - współpraca transgraniczna 9287
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 3555
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 3521
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 10901
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 5091
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 13463
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 10956
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 4460
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 4982
Plany 3210
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 27396
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 5
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 9
Projekty - konsultacje społeczne 2855
Oświadczenia majątkowe 519002
Druki oświadczeń majątkowych 41993
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 573942
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 2285
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 31239
Początek kadencji 2010-2014 2531
Majątek (mienie) województwa 11958
Nieruchomości 301657
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 21580
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 8655
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 687
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 166
Informacje o stanie mienia 8080
Nadzór właścicielski 243
Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 76595
Nabory i konkursy na wolne stanowiska 991510
Aktualne 167796
W toku 417918
Wyniki 567522
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 89024
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 109094
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 86159
Polityka społeczna 10507
Stypendia Marszałka 50006
Ośrodki adopcyjne 5374
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 3726
Organizacje pozarządowe 26446
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 61592
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 6773
Otwarte konkursy ofert 10733
Ogłoszenia 7900
2019 7613
2018 53626
2017 31647
2016 32987
2015 713
2014 546
2013 584
2012 598
2011 400
Druki do pobrania 21578
Wykaz dotacji 7239
2018 10449
2017 12122
Wykazy dotacji archiwalne 765
2006 1069
2007 1033
2008 1067
2009 1119
2010 1150
2011 1076
2012 1734
2013 3483
2014 2828
2015 3389
2016 3959
Tryb pozakonkursowy 2968
Ogloszenia 376701
Druki do pobrania 13003
Wykaz dotacji 22819
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 1481
Komisja konkursowa 39243
Konsultacje społeczne 15721
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 21732
III kadencja RDPPWL 4104
Kadencje archiwalne 415
I kadencja RDPPWL 1597
II kadencja RDPPWL 5559
Regulaminy RDPPWL 3268
Nabór do RDPPWL na III kadencję 4190
KONTAKT DO RDPPWL 4626
Akty prawne 12890
Współpraca zagraniczna 2890
Priorytety Współpracy Zagranicznej 5991
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Kultura 2616
Strategie i Programy 13683
Rejestr Instytucji Kultury 2932
Ochrona Zabytków 9249
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 4522
Ochrona środowiska 203394
Raporty wojewódzkie 10351
Wykaz danych o środowisku 12516
Stacje Demontażu Pojazdów 11757
Punkty Zbierania Pojazdów 5617
Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami-BDO 267
Ochrona zdrowia 8670
Strategie i programy ochrony zdrowia 28020
Programy profilaktyki zdrowotnej 3513
Psychiatria 6768
Projekt "Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom ..." 5896
Konsultacje społeczne 1534
Pomoc materialna dla studentów kierunków lekarskich 10946
In vitro 2593
Bezpieczeństwo 43371
Realizacja zadań obronnych 1186
2014 9469
2013 1752
2015 8773
2016 5710
2017 8811
2018 1399
2019 99
Ochrona przeciwpożarowa 6146
Zastrzeganie dokumentów 79
Rezerwacja biletów lotniczych 46728
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 22069
Wybory samorządowe 2018 3996
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 1526
Wojewódzka Komisja Wyborcza 1619
WYNIKI WYBORÓW DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 912

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 23194
Mapa serwisu 15749
Statystyki 21333
Kanały RSS 11996
Kontakt 221224

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego