ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 462914

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3423
Informacja o województwie 39742
Statut Województwa Lubuskiego 13788
Petycje 3675
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 1354
zbiorcze informacje o petycjach 170
złożone do Sejmiku 2065
złożone do Marszałka i Zarządu 7078
Lobbing 685
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 453
Informacje roczne 805
Sejmik Województwa 19668
Kompetencje Sejmiku 1848
Radni Województwa 4155
Zaproszenia 13
Komisje Sejmiku 975
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 777
Komisja Budżetu i Finansów 832
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 783
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 793
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 966
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 738
Komisja Rewizyjna 1008
Komisje Doraźne Sejmiku 1058
Interpelacje i Wnioski 1986
Rejestry Interpelacji i Wniosków 4148
Interpelacje i Wnioski Radnych 493
1. Ardelli Tadeusz 3066
2. Balcerzak Klaudiusz 3610
3. Chinalska Anna 5097
4. Ciemnoczołowski Sebastian 3612
5. Dereń Grażyna 2694
6. Fedko Edward Jan 2786
7. Fiedorowicz Czesław 3654
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 4553
9. Grabarek Grzegorz 957
10. Jaworska Maria 981
11. Jędrzejczak Tadeusz 1506
12. Kołodziej Zbigniew Jan 3391
13. Kościk Zbigniew 4400
14. Kowal Sławomir Jan 2159
15. Kruczkowski Józef 4961
16. Kucharska Barbara 3410
17. Maciuszonek Wacław Jan 1006
18. Marcinkiewicz Mirosław 2269
19. Mejza Łukasz 4180
20. Możejko Tomasz 1840
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 1496
22. Osińska Bożena Krystyna 1613
23. Pająk Tadeusz 1863
24. Pawlak Natalia 1310
25. Polak Elżbieta Anna 360
26. Surmacz Marek Tomasz 2214
27. Synowiec Anna 2492
28. Tomczyszyn Stanisław 343
29. Wołowicz Franciszek 1957
30. Wontor Tomasz Paweł 917
Komarnicki Władysław 2789
Zaręba Marek Bogusław 344
Paluch Robert 1117
Dajczak Władysław 2466
Sesje Sejmiku 2893
Protokoły z Sesji Sejmiku 584
V kadencja (2014-2018) 5196
IV kadencja (2010-2014) 5886
III kadencja (2006-2010) 2231
II kadencji (2002-2006) 2118
I kadencji (1998-2002) 2274
Zarząd Województwa 6667
Skład Zarządu 4893
Kompetencje Zarządu 1568
Akty prawne 3966199
Urząd Marszałkowski 6330
Kompetencje i zadania 34613
Kontakt - Departamenty i Biura 409457
Co i jak załatwić 41187
Departamenty 30187
Sprawy 29119
Regulamin organizacyjny 36678
Struktura organizacyjna 43681
Zawiadomienia 48409
Obwieszczenia 17269
Ogłoszenia 38236
Publiczny transport zbiorowy 5773
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 9709
Kontrola 1677
Procedury kontroli 126
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 938
Kontrole zewnętrzne 183
Nadzór właścicielski 4538
Dostęp do informacji publicznej 712
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 148
Elektroniczna skrzynka podawcza 84
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 10
Tłumacz języka migowego 6603
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 2413
Praktyki u Marszałka 1233
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 495275
Aktualne 170664
W toku 114825
Wyniki 172302
Archiwalne 150614
Wyniki innych postępowań 70442
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 23214
Profil nabywcy 20313
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 910
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - usługi 335
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - dostawy 310
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - roboty budowlane 249
Dialog Techniczny 38636
Zamówienia do 30 000 Euro 73843
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 789496
Aktualne 121775
W toku 328146
Wyniki 428156
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 72497
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 67287
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 11949
Finanse i budżet województwa 18106
2017 4073
2016 16208
2015 21895
2013 42540
2014 32716
2011 28898
2012 50617
2010 18912
2009 13893
2008 14672
2007 11793
2006 13385
2005 5787
2004 5990
Sprawozdania finansowe 7999
Sprawozdanie o zaległych należnościach 4298
Nowe Rachunki bankowe 6129
Poręczenia i gwarancje 2497
Rok 2009 3639
Rok 2007 3295
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 5088
Majątek (mienie) województwa 4824
Nieruchomości 157321
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 8192
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 3534
Dokumenty programowe Województwa Lubuskiego 9350
Główne dokumenty programowe 1286
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 783
Programy strategiczne w zakresie ochrony zdrowia 535
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego 0
Programy ochrony powietrza 0
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 296
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 176
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 596
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 282
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 117
Dokumenty programowe branżowe 135
Strategia Energetyki 258
Strategia Polityki Społecznej 197
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 338
Programy Polityki Społecznej 583
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 972
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 127
Plan transportowy 663
Strategia Rozwoju Kultury 173
Program Ochrony Środowiska 78
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 836
Studium Integracji 3836
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 1265
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 1229
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 4791
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 1939
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 6420
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 4574
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 560
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 391
Plany 1565
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 10328
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 0
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 0
Strategie 3735
Strategia Rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost 1029
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 366
Projekty 924
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 833
Oświadczenia majątkowe 414355
Druki oświadczeń majątkowych 22126
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 279351
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1175
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 16429
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 4960
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 4410
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 2534
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 2652
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 2607
Koniec kadencji 2006-2010 1243
Początek kadencji 2010-2014 1213
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 56328
Ochrona Środowiska 105541
Raporty wojewódzkie 4300
Rejestr Informacji o Środowisku 8684
Stacje Demontażu Pojazdów 7595
Punkty Zbierania Pojazdów 3873
Polityka Społeczna 4549
Stypendia Marszałka 15811
Ośrodki adopcyjne 2219
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 976
Organizacje Pozarządowe 25471
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 33748
Regulamin postepowania w sprawach o udzielenie dotacji 7335
Otwarte konkursy ofert 10673
Ogłoszenia 7784
2011 9775
2012 17635
2013 34477
2014 44108
2015 44748
2016 23551
2017 7263
Druki do pobrania 13380
Wykaz dotacji 7165
2006 3182
2007 3118
2008 3187
2009 3479
2010 3621
2011 3349
2012 6446
2013 21130
2014 11706
2015 17343
2016 8577
2017 1468
Tryb pozakonkursowy 2929
Ogloszenia 226988
Druki do pobrania 7521
Wykaz dotacji 10865
Komisja konkursowa 23522
Konsultacje społeczne 10851
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 17593
I kadencja RDPPWL 5481
II kadencja RDPPWL 15869
III kadencja RDPPWL 1322
KONTAKT DO RDPPWL 3328
Regulaminy RDPPWL 1560
Nabór do RDPPWL na III kadencję 2003
Akty prawne 7603
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 3760
Kultura 2230
Strategie i Programy 104
Rejestr Instytucji Kultury 28
Ochrona Zabytków 1200
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 631
Ochrona Zdrowia 8095
Strategie i programy ochrony zdrowia 8277
Przymus bezpośredni 2571
Informator o dostępnych w województwie lubuskim formach wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi 402
Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi wśród mieszkańców województwa lubuskiego 489
Współpraca Zagraniczna 1572
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Priorytety Współpracy Zagranicznej 44
Bezpieczeństwo 32673
Realizacja zadań obronnych 328
2014 7488
2013 1322
2015 6217
2016 2721
2017 3177
Ochrona przeciwpożarowa 2593
Ochrona przeciwpowodziowa 480
Rezerwacja biletów lotniczych 37598
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 15330

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 16954
Mapa serwisu 11603
Statystyki 14926
Kanały RSS 8485
Kontakt 138733

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego