ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 674971

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3423
Informacja o województwie 44047
Statut Województwa Lubuskiego 14961
Petycje 5661
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 2367
Zbiorcze informacje o petycjach 815
Złożone do Sejmiku 3045
Złożone do Marszałka i Zarządu 10411
Lobbing 737
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 1288
Informacje roczne 1212
Sejmik Województwa 21158
Kompetencje Sejmiku 5588
Radni Województwa 5600
Zaproszenia 788
Komisje Sejmiku 1338
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 1180
Komisja Budżetu i Finansów 1300
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 1177
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1188
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 1490
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 1180
Komisja Rewizyjna 1507
Komisje Doraźne Sejmiku 1728
Interpelacje i Wnioski 2218
Rejestry Interpelacji i Wniosków 5770
Interpelacje i Wnioski Radnych 897
1. Ardelli Tadeusz 4317
2. Balcerzak Klaudiusz 4669
3. Chinalska Anna 6515
4. Ciemnoczołowski Sebastian 4803
5. Dereń Grażyna 3698
6. Fedko Edward Jan 3922
7. Fiedorowicz Czesław 5443
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 6416
9. Grabarek Grzegorz 1576
10. Jaworska Maria 1392
11. Jędrzejczak Tadeusz 1940
12. Kołodziej Zbigniew Jan 4560
13. Kościk Zbigniew 6084
14. Kowal Sławomir Jan 3234
15. Kruczkowski Józef 7046
16. Kucharska Barbara 4421
17. Maciuszonek Wacław Jan 1501
18. Marcinkiewicz Mirosław 3152
19. Mejza Łukasz 5398
20. Możejko Tomasz 2802
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 2185
22. Osińska Bożena Krystyna 2324
23. Pająk Tadeusz 2360
24. Pawlak Natalia 1878
25. Polak Elżbieta Anna 612
26. Surmacz Marek Tomasz 3102
27. Synowiec Anna 3611
28. Tomczyszyn Stanisław 531
29. Wołowicz Franciszek 2792
30. Wontor Tomasz Paweł 1425
Komarnicki Władysław 3645
Zaręba Marek Bogusław 526
Paluch Robert 1637
Dajczak Władysław 3116
Sesje Sejmiku 3204
Protokoły z Sesji Sejmiku 790
V kadencja (2014-2018) 8030
IV kadencja (2010-2014) 8021
III kadencja (2006-2010) 2961
II kadencji (2002-2006) 2996
I kadencji (1998-2002) 2879
Zarząd Województwa 6827
Skład Zarządu 8723
Kompetencje Zarządu 2144
Rady i Organy Doradcze 449
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Kompetencje i Zadania 156
Skład Rady 83
Uchwały i Dezyderaty 85
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 1
Kompetencje i Zadania 116
Skład Rady 82
Uchwały WRDS 123
Stanowiska i Opinie 117
Akty prawne 4304452
Urząd Marszałkowski 8638
Kompetencje i zadania 39088
Kontakt - Departamenty i Biura 447849
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1374
Co i jak załatwić 45554
Departamenty 40796
Sprawy 38754
Statut Urzędu 212
Regulamin organizacyjny 39790
Struktura organizacyjna 45890
Zawiadomienia 61606
Obwieszczenia 23490
Ogłoszenia 50790
Publiczny transport zbiorowy 7864
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 10909
Kontrola 2345
Procedury kontroli 469
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 3414
Kontrole zewnętrzne 809
Nadzór właścicielski 6676
Dostęp do informacji publicznej 1683
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 727
Elektroniczna skrzynka podawcza 658
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 22
Tłumacz języka migowego 10533
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 3785
Praktyki u Marszałka 2403
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 503261
Aktualne 218099
W toku 131401
Wyniki 194172
Archiwalne 173121
Wyniki innych postępowań 86671
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 23927
Profil nabywcy 22976
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 2173
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - usługi 683
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - dostawy 675
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - roboty budowlane 542
Dialog Techniczny 48077
Zamówienia do 30 000 Euro 89005
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 840716
Aktualne 132560
W toku 352788
Wyniki 469082
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 77435
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 74910
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 28594
Finanse i budżet województwa 20506
2017 9458
2016 21877
2015 24855
2014 34984
2013 45241
2012 52776
2011 31005
2010 20994
2009 14829
2008 15608
2007 12517
2006 14426
2005 6286
2004 6476
Sprawozdania finansowe 9501
Sprawozdanie o zaległych należnościach 4691
Poręczenia i gwarancje 2746
Rok 2009 4017
Rok 2007 3629
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 5570
Majątek (mienie) województwa 7025
Nieruchomości 187865
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 10208
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 4587
Informacje o stanie mienia 3792
Dokumenty Programowe Województwa Lubuskiego 13350
Główne dokumenty programowe 1814
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 1632
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 454
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 916
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 144
Kontrakt Terytorialny 151
Dokumenty programowe branżowe 482
Strategia Energetyki 929
Strategia Polityki Społecznej 589
Lubuska Stretegia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 128
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 198
Programy Polityki Społecznej 1583
Strategia Rozwoju Kultury 608
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 862
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 121
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 3015
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 441
Plan transportowy 1963
Strategia Rozwoju Potru Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 106
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 93
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 121
Programy Ochrony Powietrza 0
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1297
Studium Integracji 5063
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 1879
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 1945
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 6192
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 2786
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 8216
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 6407
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 1350
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 1359
Plany 2341
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 15921
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 1
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 1
Projekty 1343
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 1304
Oświadczenia majątkowe 443626
Druki oświadczeń majątkowych 27402
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 335223
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1497
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 20733
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 6692
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 5776
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 3466
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 3538
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 3523
Koniec kadencji 2006-2010 1656
Początek kadencji 2010-2014 1621
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 62979
Ochrona Środowiska 121415
Raporty wojewódzkie 5501
Rejestr Informacji o Środowisku 9397
Stacje Demontażu Pojazdów 8568
Punkty Zbierania Pojazdów 4335
Polityka Społeczna 6055
Stypendia Marszałka 20785
Ośrodki adopcyjne 3052
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 1849
Organizacje Pozarządowe 25667
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 38780
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 4525
Otwarte konkursy ofert 10677
Ogłoszenia 7796
2017 15065
2016 26834
Ogłoszenia archwalne 138
2011 591
2012 681
2013 684
2014 871
2015 820
Druki do pobrania 14916
Wykaz dotacji 7196
2017 3322
Wykazy dotacji archiwalne 143
2006 244
2007 209
2008 173
2009 200
2010 177
2011 199
2012 306
2013 705
2014 518
2015 648
2016 615
Tryb pozakonkursowy 2942
Ogloszenia 257659
Druki do pobrania 8792
Wykaz dotacji 13046
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 162
Komisja konkursowa 26733
Konsultacje społeczne 12104
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 18677
III kadencja RDPPWL 1985
Kadencje archiwalne 105
I kadencja RDPPWL 331
II kadencja RDPPWL 1208
Regulaminy RDPPWL 2067
Nabór do RDPPWL na III kadencję 2737
KONTAKT DO RDPPWL 3696
Akty prawne 8561
Kultura 2388
Strategie i Programy 2708
Rejestr Instytucji Kultury 562
Ochrona Zabytków 2551
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 1470
Współpraca Zagraniczna 2477
Priorytety Współpracy Zagranicznej 869
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Ochrona Zdrowia 8461
Strategie i programy ochrony zdrowia 12404
Programy profilaktyki zdrowotnej 1150
Psychiatria 3206
KONKURS OFERT - Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego 3535
Bezpieczeństwo 36291
Realizacja zadań obronnych 524
2014 8072
2013 1456
2015 7050
2016 3542
2017 5200
Ochrona przeciwpożarowa 3492
Ochrona przeciwpowodziowa 949
Rezerwacja biletów lotniczych 40754
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 17115

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 18591
Mapa serwisu 12986
Statystyki 16703
Kanały RSS 9588
Kontakt 157920

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego