Statystyki - Urząd Marszałkowski
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 936562

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3428
Informacja o województwie 52859
Statut Województwa Lubuskiego 17034
Petycje 9750
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 4311
Zbiorcze informacje o petycjach 2890
Złożone do Sejmiku 5383
Złożone do Marszałka i Zarządu 26384
Lobbing 799
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 2987
Informacje roczne 2093
Sejmik Województwa 23183
Kompetencje Sejmiku 12718
Radni Województwa 8686
Zaproszenia 3612
Komisje Sejmiku 2046
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 1993
Komisja Budżetu i Finansów 2124
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 1914
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1906
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 2266
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 1969
Komisja Rewizyjna 2483
Komisje Doraźne Sejmiku 2893
Interpelacje i Wnioski 2729
Rejestry Interpelacji i Wniosków 9787
Interpelacje i Wnioski Radnych 1975
1. Ardelli Tadeusz 7577
2. Balcerzak Klaudiusz 7154
3. Chinalska Anna 11175
4. Ciemnoczołowski Sebastian 7204
5. Dereń Grażyna 5409
6. Fedko Edward Jan 7149
7. Fiedorowicz Czesław 8703
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 10891
9. Grabarek Grzegorz 2902
10. Jaworska Maria 2080
11. Jędrzejczak Tadeusz 2522
12. Kołodziej Zbigniew Jan 6743
13. Kościk Zbigniew 8838
14. Kowal Sławomir Jan 5347
15. Kruczkowski Józef 12290
16. Kucharska Barbara 6295
17. Maciuszonek Wacław Jan 2246
18. Marcinkiewicz Mirosław 5306
19. Mejza Łukasz 9322
20. Możejko Tomasz 4443
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 4399
22. Osińska Bożena Krystyna 3426
23. Pająk Tadeusz 3692
24. Pawlak Natalia 2992
25. Polak Elżbieta Anna 898
26. Surmacz Marek Tomasz 4599
27. Synowiec Anna 5763
28. Tomczyszyn Stanisław 856
29. Wołowicz Franciszek 4362
30. Wontor Tomasz Paweł 2238
Komarnicki Władysław 5540
Zaręba Marek Bogusław 811
Paluch Robert 2408
Dajczak Władysław 4709
Sesje Sejmiku 4006
Protokoły z Sesji Sejmiku 1123
V kadencja (2014-2018) 13495
IV kadencja (2010-2014) 11561
III kadencja (2006-2010) 4343
II kadencji (2002-2006) 4171
I kadencji (1998-2002) 3965
Zarząd Województwa 6952
Skład Zarządu 16750
Kompetencje Zarządu 3443
Rady i Organy Doradcze 3259
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Informacje Bieżące 780
Skład Rady 571
Kompetencje i Zadania 1105
Uchwały i Dezyderaty 623
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 5
Kompetencje i Zadania 1051
Informacje Bieżące 1252
Skład Prezydium 532
Skład Rady 555
Uchwały WRDS 743
Stanowiska i Opinie 747
Akty prawne 5228720
Urząd Marszałkowski 12147
Kompetencje i zadania 47344
Kontakt - Departamenty i Biura 518578
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 8888
Co i jak załatwić 55544
Departamenty 72115
Sprawy 65188
Statut Urzędu 2112
Regulamin organizacyjny 45850
Struktura organizacyjna 50172
Zawiadomienia 94634
Obwieszczenia 45517
Ogłoszenia 88636
Publiczny transport zbiorowy 12086
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 13532
Kontrola 3660
Procedury kontroli 1459
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 8154
Kontrole zewnętrzne 2741
Nadzór właścicielski 12466
Dostęp do informacji publicznej 4368
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2273
Inspektor Danych Osobowych 310
Elektroniczna skrzynka podawcza 2328
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 25
Tłumacz języka migowego 18636
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 6130
Praktyki u Marszałka 5453
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 514466
Aktualne 328551
W toku 156789
Wyniki 227192
Archiwalne 203918
Wyniki innych postępowań 133852
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 24980
Profil nabywcy 27539
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 4390
Dialog Techniczny 66663
Zamówienia do 30 000 Euro 125027
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 942439
Aktualne 155963
W toku 394858
Wyniki 531846
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 84446
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 96892
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 65345
Finanse i budżet województwa 24118
2018 5996
2017 18159
2016 31387
2015 30218
2014 40036
2013 49671
2012 56147
2011 34455
2010 24339
2009 16509
2008 17895
2007 13973
2006 16053
2005 7121
2004 7399
Sprawozdanie o zaległych należnościach 5465
Sprawozdania finansowe 11842
Poręczenia i gwarancje 3169
Rok 2009 4537
Rok 2007 4143
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 6200
Majątek (mienie) województwa 10639
Nieruchomości 256907
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 17266
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 7208
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 249
Informacje o stanie mienia 6491
Dokumenty Programowe Województwa Lubuskiego 21946
Główne dokumenty programowe 2519
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 3698
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 1515
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 2273
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 1224
Kontrakt Terytorialny 1057
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. (Dz.Urz.Woj. Lub 2018.1163) 858
Dokumenty programowe branżowe 1010
Strategia Energetyki 3235
Strategia Polityki Społecznej 1664
Lubuska Stretegia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 868
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 1683
Programy Polityki Społecznej 3474
Strategia Rozwoju Kultury 1575
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 2610
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 843
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 9867
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 1147
Plan transportowy 4362
Strategia Rozwoju Potru Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 708
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 668
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 892
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 748
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1892
Studium Integracji - współpraca transgraniczna 7870
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 3088
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 3079
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 9692
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 4471
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 12086
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 10076
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 3409
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 3904
Plany 2971
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 24249
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 4
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 5
Projekty - konsultacje społeczne 2384
Oświadczenia majątkowe 485717
Druki oświadczeń majątkowych 37312
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 472401
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 2014
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 29040
Początek kadencji 2010-2014 2163
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 72957
Ochrona Środowiska 173782
Raporty wojewódzkie 8802
Rejestr Informacji o Środowisku 11514
Stacje Demontażu Pojazdów 10497
Punkty Zbierania Pojazdów 5225
Polityka Społeczna 8974
Stypendia Marszałka 36528
Ośrodki adopcyjne 4621
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 3086
Organizacje Pozarządowe 26105
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 54287
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 6055
Otwarte konkursy ofert 10694
Ogłoszenia 7841
2018 38705
2017 29306
2016 31599
Ogłoszenia archwalne 651
2011 2527
2012 3525
2013 2671
2014 2900
2015 3335
Druki do pobrania 19105
Wykaz dotacji 7221
2018 6371
2017 10679
Wykazy dotacji archiwalne 565
2006 772
2007 742
2008 773
2009 725
2010 826
2011 784
2012 1269
2013 2455
2014 2104
2015 2457
2016 2892
Tryb pozakonkursowy 2955
Ogloszenia 323668
Druki do pobrania 11295
Wykaz dotacji 18683
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 1025
Komisja konkursowa 35194
Konsultacje społeczne 14174
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 20794
III kadencja RDPPWL 3287
Kadencje archiwalne 326
I kadencja RDPPWL 1211
II kadencja RDPPWL 4088
Regulaminy RDPPWL 2893
Nabór do RDPPWL na III kadencję 3678
KONTAKT DO RDPPWL 4258
Akty prawne 11421
Kultura 2540
Strategie i Programy 9992
Rejestr Instytucji Kultury 1939
Ochrona Zabytków 6481
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 2971
Współpraca Zagraniczna 2757
Priorytety Współpracy Zagranicznej 4353
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Ochrona Zdrowia 8621
Strategie i programy ochrony zdrowia 23096
Programy profilaktyki zdrowotnej 2776
Psychiatria 5380
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych w zakresie profilaktyki nowotworowej 5319
Konsultacje społeczne 421
Pomoc materialna dla studentów kierunków lekarskich 5644
Bezpieczeństwo 41294
Realizacja zadań obronnych 948
2014 8965
2013 1665
2015 8180
2016 5054
2017 7714
2018 619
Ochrona przeciwpożarowa 5374
Rezerwacja biletów lotniczych 45166
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 20546

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 21695
Mapa serwisu 14978
Statystyki 19565
Kanały RSS 11377
Kontakt 195998

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego