ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 972706

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3432
Informacja o województwie 58090
Statut Województwa Lubuskiego 18456
Petycje 12104
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 5431
Zbiorcze informacje o petycjach 3827
Złożone do Sejmiku 6568
Złożone do Marszałka i Zarządu 36635
Lobbing 826
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 3910
Informacje roczne 2654
Rady i organy doradcze 5227
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Informacje Bieżące 2199
Skład Rady 1088
Kompetencje i Zadania 1842
Uchwały i Dezyderaty 1030
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 10
Kompetencje i Zadania 1918
Informacje Bieżące 3532
Skład Prezydium 1088
Skład Rady 1093
Uchwały WRDS 1500
Stanowiska i Opinie 1429
Zarząd Województwa 7018
Skład Zarządu 22131
Kompetencje Zarządu 4293
Akty prawne 6370649
Urząd Marszałkowski 14702
Kompetencje i zadania 54489
Kontakt - Departamenty i Biura 574358
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 13734
Co i jak załatwić 69676
Departamenty 107408
Sprawy 97676
Statut Urzędu 3026
Regulamin organizacyjny 48941
Struktura organizacyjna 52972
Zawiadomienia 117494
Obwieszczenia 58283
Ogłoszenia 113579
Publiczny transport zbiorowy 14046
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 14747
Kontrola 4387
Procedury kontroli 2703
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 11548
Kontrole zewnętrzne 4308
Dostęp do informacji publicznej 5723
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2954
Ochrona Danych Osobowych 1805
Elektroniczna skrzynka podawcza 3230
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 30
Tłumacz języka migowego 22552
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 7195
Praktyki u Marszałka 6640
Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego - On-Line 0
Sejmik Województwa 24548
Kompetencje Sejmiku 17169
Radni Województwa 11630
Oświadczenie Klubów Radnych art. 23 ust. 3a ustawy o samorządzie województwa 165
VI kadencja (2018-2023) 179
Zaproszenia na sesje 5237
Komisje Sejmiku 2623
VI kadencja (2018-2023) 751
V kadencja (2014-2018) 482
Interpelacje i zapytania Radnych 3191
Rejestry Interpelacji i zapytań 13386
Interpelacje i zapytania Radnych kadencji 2018-2023 500
1. ARDELLI Tadeusz 216
2. CHINALSKA Anna 287
3. CIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester 119
4. CIEŚLAK Marek 124
5. FEDKO Edward Jan 173
6. GOŚNIOWSKA-KOLA Małgorzata Barbara 464
7. HARĘŹLAK Wioleta 100
8. HATKA Helena 96
9. JABŁOŃSKI Marcin Artur 121
10. JAWORSKA Maria 110
11. JĘDRZEJCZAK Tadeusz 87
12. KOŁODZIEJ Zbigniew Jan 166
13. KOŚCIK Zbigniew 169
14. KOWAL Sławomir Jan 225
15. KULCZYCKA Beata Katarzyna 178
16. ŁATWIŃSKI Kazimierz 265
17. MACIUSZONEK Wacław Jan 99
18. MARCINKIEWICZ Mirosław 101
19. MEJZA Łukasz 113
20. MOTOWIDEŁKO Bogusław 180
21. MROZEK Aleksandra 314
22. PALUCH-SŁOWIŃSKA Małgorzata Beata 198
23. PŁONKA Elżbieta Teresa 147
24. POLAK Elżbieta Anna 109
25. POTĘGA Grzegorz Michał 94
26. SURMACZ Marek Tomasz 103
27. SYNOWIEC Anna 203
28. ŚWIREPO Jan 246
29. TOMCZYSZYN Stanisław 81
30. WIERCHOWICZ Jerzy 136
Interpelacje i wnioski Radnych kadencji 2014-2018 2591
1. Ardelli Tadeusz 9165
2. Balcerzak Klaudiusz 8749
3. Chinalska Anna 13785
4. Ciemnoczołowski Sebastian 8779
5. Dereń Grażyna 6746
6. Fedko Edward Jan 8457
7. Fiedorowicz Czesław 10411
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 12982
9. Grabarek Grzegorz 3970
10. Jaworska Maria 2442
11. Jędrzejczak Tadeusz 2879
12. Kołodziej Zbigniew Jan 8122
13. Kościk Zbigniew 10511
14. Kowal Sławomir Jan 6425
15. Kruczkowski Józef 14690
16. Kucharska Barbara 7492
17. Maciuszonek Wacław Jan 2791
18. Marcinkiewicz Mirosław 6430
19. Mejza Łukasz 11532
20. Możejko Tomasz 5330
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 5451
22. Osińska Bożena Krystyna 4136
23. Pająk Tadeusz 4362
24. Pawlak Natalia 4103
25. Polak Elżbieta Anna 1040
26. Surmacz Marek Tomasz 5370
27. Synowiec Anna 6691
28. Tomczyszyn Stanisław 1018
29. Wołowicz Franciszek 5049
30. Wontor Tomasz Paweł 2652
Komarnicki Władysław 6378
Zaręba Marek Bogusław 964
Paluch Robert 3010
Dajczak Władysław 5599
Sesje Sejmiku 4271
Protokoły z Sesji Sejmiku 1315
VI kadencja (2018-2023) 268
V kadencja (2014-2018) 16398
IV kadencja (2010-2014) 13014
III kadencja (2006-2010) 5151
II kadencji (2002-2006) 4955
I kadencji (1998-2002) 4785
Imienne wykazy głosowań radnych 121
VI kadencja (2018-2023) 351
Kontakt - departamenty i biura 0
Zamówienia publiczne 531089
Aktualne 406224
W toku 188151
Wyniki 256951
Archiwalne 240149
Profil nabywcy 29979
Dialog Techniczny 80151
Zamówienia do 30 000 Euro 155508
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019 629
zamówienia publiczne - ePlatforma 358
Finanse i budżet województwa 26237
2019 2839
2018 11651
2017 22974
2016 35930
2015 33513
2014 42929
2013 52656
2012 58137
2011 36648
2010 26072
2009 18179
2008 19671
2007 15104
2006 17072
2005 7776
2004 8044
Sprawozdania finansowe 13639
Dokumenty programowe województwa lubuskiego 27580
Główne dokumenty programowe 2851
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 5401
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 2279
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 3095
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 2256
Kontrakt Terytorialny 1802
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. (Dz.Urz.Woj. Lub 2018.1163) 3204
Dokumenty programowe branżowe 1326
Strategia Energetyki 5260
Strategia Polityki Społecznej 2309
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 1528
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 2961
Programy Polityki Społecznej 5027
Strategia Rozwoju Kultury 2188
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 3554
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 1641
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 15202
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 1527
Plan transportowy 5927
Strategia Rozwoju Portu Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 1229
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 1157
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 1645
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 1503
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 2238
Studium Integracji - współpraca transgraniczna 9755
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 3690
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 3656
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 11120
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 5263
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 13717
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 11183
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 4658
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 5239
Plany 3302
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 28164
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 5
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 10
Projekty - konsultacje społeczne 3035
Oświadczenia majątkowe 526801
Druki oświadczeń majątkowych 43548
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 617706
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 2376
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 31643
Początek kadencji 2010-2014 2651
Majątek (mienie) województwa 12479
Nieruchomości 319806
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 23181
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 9120
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 908
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 321
Informacje o stanie mienia 8507
Nadzór właścicielski 583
Wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne 77769
Nabory i konkursy na wolne stanowiska 1013518
Aktualne 171436
W toku 427071
Wyniki 583878
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 90726
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 112323
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 97163
Polityka społeczna 10992
Stypendia Marszałka 51780
Ośrodki adopcyjne 5543
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 3918
Organizacje pozarządowe 26612
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 65682
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 7041
Otwarte konkursy ofert 10917
Ogłoszenia 7900
2019 25032
2018 55566
2017 32370
2016 33386
2015 1061
2014 798
2013 861
2012 903
2011 592
Druki do pobrania 22625
Wykaz dotacji 7246
2019 4433
2018 14093
2017 12566
Wykazy dotacji archiwalne 853
2006 1162
2007 1118
2008 1146
2009 1208
2010 1231
2011 1156
2012 1861
2013 3806
2014 3099
2015 3731
2016 4317
Tryb pozakonkursowy 2979
Ogloszenia 398544
Druki do pobrania 13942
Wykaz dotacji 24410
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 1642
Komisja konkursowa 41012
Konsultacje społeczne 16316
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 22110
III kadencja RDPPWL 4381
Kadencje archiwalne 449
I kadencja RDPPWL 1732
II kadencja RDPPWL 5996
Regulaminy RDPPWL 3366
Nabór do RDPPWL na III kadencję 4411
KONTAKT DO RDPPWL 4729
Akty prawne 13329
Współpraca zagraniczna 2946
Priorytety Współpracy Zagranicznej 6580
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Kultura 2647
Strategie i Programy 15049
Rejestr Instytucji Kultury 3291
Ochrona Zabytków 10491
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 4776
Ochrona środowiska 212496
Raporty wojewódzkie 10763
Wykaz danych o środowisku 13016
Stacje Demontażu Pojazdów 12079
Punkty Zbierania Pojazdów 5775
Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami-BDO 676
Ochrona zdrowia 8693
Strategie i programy ochrony zdrowia 29292
Programy profilaktyki zdrowotnej 3723
Psychiatria 7136
Projekt "Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom ..." 6043
Konsultacje społeczne 1975
Pomoc materialna dla studentów kierunków lekarskich 11622
In vitro 3930
Bezpieczeństwo 44219
Realizacja zadań obronnych 1298
2014 9625
2013 1781
2015 8990
2016 5958
2017 9173
2018 1666
2019 341
Ochrona przeciwpożarowa 6320
Zastrzeganie dokumentów 150
Rezerwacja biletów lotniczych 47135
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 22539
Wybory samorządowe 2018 4248
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 1751
Wojewódzka Komisja Wyborcza 1789
WYNIKI WYBORÓW DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 1037

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 23716
Mapa serwisu 16085
Statystyki 21675
Kanały RSS 12203
Kontakt 232997

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego