ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 592727

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3423
Informacja o województwie 42416
Statut Województwa Lubuskiego 14531
Petycje 4958
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 2003
Zbiorcze informacje o petycjach 504
Złożone do Sejmiku 2603
Złożone do Marszałka i Zarządu 8632
Lobbing 721
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 979
Informacje roczne 1036
Sejmik Województwa 20628
Kompetencje Sejmiku 4357
Radni Województwa 4964
Zaproszenia 472
Komisje Sejmiku 1194
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 1003
Komisja Budżetu i Finansów 1113
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 1011
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1013
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 1266
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 970
Komisja Rewizyjna 1287
Komisje Doraźne Sejmiku 1471
Interpelacje i Wnioski 2138
Rejestry Interpelacji i Wniosków 5117
Interpelacje i Wnioski Radnych 721
1. Ardelli Tadeusz 3728
2. Balcerzak Klaudiusz 4209
3. Chinalska Anna 5895
4. Ciemnoczołowski Sebastian 4239
5. Dereń Grażyna 3296
6. Fedko Edward Jan 3340
7. Fiedorowicz Czesław 4512
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 5569
9. Grabarek Grzegorz 1282
10. Jaworska Maria 1219
11. Jędrzejczak Tadeusz 1788
12. Kołodziej Zbigniew Jan 4012
13. Kościk Zbigniew 5273
14. Kowal Sławomir Jan 2782
15. Kruczkowski Józef 5861
16. Kucharska Barbara 3926
17. Maciuszonek Wacław Jan 1270
18. Marcinkiewicz Mirosław 2768
19. Mejza Łukasz 4853
20. Możejko Tomasz 2366
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 1894
22. Osińska Bożena Krystyna 2049
23. Pająk Tadeusz 2171
24. Pawlak Natalia 1645
25. Polak Elżbieta Anna 556
26. Surmacz Marek Tomasz 2680
27. Synowiec Anna 3032
28. Tomczyszyn Stanisław 462
29. Wołowicz Franciszek 2421
30. Wontor Tomasz Paweł 1233
Komarnicki Władysław 3286
Zaręba Marek Bogusław 471
Paluch Robert 1409
Dajczak Władysław 2821
Sesje Sejmiku 3098
Protokoły z Sesji Sejmiku 708
V kadencja (2014-2018) 6854
IV kadencja (2010-2014) 7103
III kadencja (2006-2010) 2635
II kadencji (2002-2006) 2627
I kadencji (1998-2002) 2615
Zarząd Województwa 6780
Skład Zarządu 7306
Kompetencje Zarządu 1909
Akty prawne 4149348
Urząd Marszałkowski 7665
Kompetencje i zadania 37246
Kontakt - Departamenty i Biura 433316
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 158
Co i jak załatwić 44045
Departamenty 36279
Sprawy 34553
Regulamin organizacyjny 38521
Struktura organizacyjna 44960
Zawiadomienia 55945
Obwieszczenia 20466
Ogłoszenia 45119
Publiczny transport zbiorowy 7003
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 10442
Kontrola 2131
Procedury kontroli 331
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 2400
Kontrole zewnętrzne 523
Nadzór właścicielski 5790
Dostęp do informacji publicznej 1303
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 515
Elektroniczna skrzynka podawcza 463
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 14
Tłumacz języka migowego 8957
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 3368
Praktyki u Marszałka 1947
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 501016
Aktualne 199425
W toku 125255
Wyniki 186543
Archiwalne 165273
Wyniki innych postępowań 78634
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 23694
Profil nabywcy 21753
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 1720
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - usługi 541
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - dostawy 539
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - roboty budowlane 428
Dialog Techniczny 43729
Zamówienia do 30 000 Euro 82511
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 818723
Aktualne 127942
W toku 343083
Wyniki 450864
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 75408
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 71253
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 21340
Finanse i budżet województwa 19710
2017 6933
2016 19607
2015 23705
2014 34052
2013 43952
2012 51827
2011 30087
2010 20042
2009 14490
2008 15235
2007 12231
2006 14015
2005 6134
2004 6338
Sprawozdania finansowe 9000
Sprawozdanie o zaległych należnościach 4560
Nowe Rachunki bankowe 6538
Poręczenia i gwarancje 2653
Rok 2009 3893
Rok 2007 3509
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 5389
Majątek (mienie) województwa 6307
Nieruchomości 172259
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 9708
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 4092
Informacje o stanie mienia 2962
Dokumenty programowe Województwa Lubuskiego 11789
Główne dokumenty programowe 1672
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 1187
Programy strategiczne w zakresie ochrony zdrowia 944
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego 1
Programy ochrony powietrza 1
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 803
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 451
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 1201
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 664
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 306
Dokumenty programowe branżowe 379
Strategia Energetyki 572
Strategia Polityki Społecznej 407
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 592
Programy Polityki Społecznej 1118
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 1964
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 313
Plan transportowy 1382
Strategia Rozwoju Kultury 397
Program Ochrony Środowiska 209
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1155
Studium Integracji 4540
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 1639
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 1642
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 5623
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 2427
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 7386
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 5558
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 989
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 845
Plany 2189
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 14023
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 0
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 0
Strategie 5267
Strategia Rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost 1265
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 708
Projekty 1226
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 1129
Oświadczenia majątkowe 434677
Druki oświadczeń majątkowych 25666
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 315093
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1390
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 18755
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 5976
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 5228
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 3125
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 3171
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 3189
Koniec kadencji 2006-2010 1488
Początek kadencji 2010-2014 1462
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 60269
Ochrona Środowiska 114318
Raporty wojewódzkie 4972
Rejestr Informacji o Środowisku 9091
Stacje Demontażu Pojazdów 8235
Punkty Zbierania Pojazdów 4125
Polityka Społeczna 5492
Stypendia Marszałka 17702
Ośrodki adopcyjne 2711
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 1529
Organizacje Pozarządowe 25595
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 36994
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 4059
Otwarte konkursy ofert 10676
Ogłoszenia 7791
2017 11965
2016 25528
Ogłoszenia archwalne 93
2011 277
2012 359
2013 407
2014 450
2015 429
Druki do pobrania 14252
Wykaz dotacji 7180
2017 2822
Wykazy dotacji archiwalne 98
2006 126
2007 112
2008 97
2009 114
2010 101
2011 114
2012 161
2013 403
2014 283
2015 340
2016 317
Tryb pozakonkursowy 2938
Ogloszenia 245884
Druki do pobrania 8350
Wykaz dotacji 12202
Komisja konkursowa 25216
Konsultacje społeczne 11536
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 18213
III kadencja RDPPWL 1737
Kadencje archiwalne 55
I kadencja RDPPWL 172
II kadencja RDPPWL 574
Regulaminy RDPPWL 1815
Nabór do RDPPWL na III kadencję 2423
KONTAKT DO RDPPWL 3550
Akty prawne 8125
Kultura 2339
Strategie i Programy 1748
Rejestr Instytucji Kultury 335
Ochrona Zabytków 1949
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 1046
Ochrona Zdrowia 8391
Strategie i programy ochrony zdrowia 10775
Programy profilaktyki zdrowotnej 851
Psychiatria 2955
KONKURS OFERT - Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego 3293
Współpraca Zagraniczna 2370
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Priorytety Współpracy Zagranicznej 189
Bezpieczeństwo 34991
Realizacja zadań obronnych 455
2014 7859
2013 1407
2015 6769
2016 3147
2017 4448
Ochrona przeciwpożarowa 3058
Ochrona przeciwpowodziowa 769
Rezerwacja biletów lotniczych 39743
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 16471

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 18040
Mapa serwisu 12574
Statystyki 16031
Kanały RSS 9232
Kontakt 150609

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego