ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 960499

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3428
Informacja o województwie 55426
Statut Województwa Lubuskiego 17791
Petycje 10999
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 4922
Zbiorcze informacje o petycjach 3385
Złożone do Sejmiku 6038
Złożone do Marszałka i Zarządu 31940
Lobbing 811
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 3459
Informacje roczne 2427
Rady i Organy Doradcze 4063
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Informacje Bieżące 1357
Skład Rady 817
Kompetencje i Zadania 1468
Uchwały i Dezyderaty 826
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 6
Kompetencje i Zadania 1510
Informacje Bieżące 2084
Skład Prezydium 825
Skład Rady 776
Uchwały WRDS 1192
Stanowiska i Opinie 1143
Zarząd Województwa 6981
Skład Zarządu 19537
Kompetencje Zarządu 3833
Akty prawne 5723940
Urząd Marszałkowski 13500
Kompetencje i zadania 51273
Kontakt - Departamenty i Biura 545650
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 11248
Co i jak załatwić 60274
Departamenty 86155
Sprawy 77849
Statut Urzędu 2525
Regulamin organizacyjny 47522
Struktura organizacyjna 51529
Zawiadomienia 105649
Obwieszczenia 52145
Ogłoszenia 100935
Publiczny transport zbiorowy 13237
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 14114
Kontrola 3977
Procedury kontroli 2039
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 9719
Kontrole zewnętrzne 3548
Dostęp do informacji publicznej 5054
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2621
Ochrona Danych Osobowych 1087
Elektroniczna skrzynka podawcza 2745
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 29
Tłumacz języka migowego 21023
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 6615
Praktyki u Marszałka 6080
Sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego - On-Line 0
Sejmik Województwa 24143
Kompetencje Sejmiku 15093
Radni Województwa 10409
Oświadczenie Klubów Radnych art. 23 ust. 3a ustawy o samorządzie województwa 21
VI kadencja (2018-2023) 36
Zaproszenia 4592
Komisje Sejmiku 2341
VI kadencja (2018-2023) 167
V kadencja (2014-2018) 83
Interpelacje i zapytania Radnych 2938
Rejestry Interpelacji i zapytań 11845
Interpelacje i zapytania Radnych kadencji 2018-2023 45
1. ARDELLI Tadeusz 16
2. CHINALSKA Anna 13
3. CIEMNOCZOŁOWSKI Sebastian Sylwester 15
4. CIEŚLAK Marek 11
5. FEDKO Edward Jan 14
6. GOŚNIOWSKA-KOLA Małgorzata Barbara 44
7. HARĘŹLAK Wioleta 14
8. HATKA Helena 10
9. JABŁOŃSKI Marcin Artur 14
10. JAWORSKA Maria 12
11. JĘDRZEJCZAK Tadeusz 12
12. KOŁODZIEJ Zbigniew Jan 13
13. KOŚCIK Zbigniew 14
14. KOWAL Sławomir Jan 11
15. KULCZYCKA Beata Katarzyna 11
16. ŁATWIŃSKI Kazimierz 24
17. MACIUSZONEK Wacław Jan 10
18. MARCINKIEWICZ Mirosław 10
19. MEJZA Łukasz 16
20. MOTOWIDEŁKO Bogusław 10
21. MROZEK Aleksandra 13
22. PALUCH-SŁOWIŃSKA Małgorzata Beata 12
23. PŁONKA Elżbieta Teresa 8
24. POLAK Elżbieta Anna 14
25. POTĘGA Grzegorz Michał 9
26. SURMACZ Marek Tomasz 13
27. SYNOWIEC Anna 13
28. ŚWIREPO Jan 11
29. TOMCZYSZYN Stanisław 12
30. WIERCHOWICZ Jerzy 11
Interpelacje i wnioski Radnych kadencji 2014-2018 2292
1. Ardelli Tadeusz 8668
2. Balcerzak Klaudiusz 8082
3. Chinalska Anna 12850
4. Ciemnoczołowski Sebastian 8245
5. Dereń Grażyna 6214
6. Fedko Edward Jan 7939
7. Fiedorowicz Czesław 9886
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 12022
9. Grabarek Grzegorz 3576
10. Jaworska Maria 2282
11. Jędrzejczak Tadeusz 2693
12. Kołodziej Zbigniew Jan 7587
13. Kościk Zbigniew 9805
14. Kowal Sławomir Jan 5941
15. Kruczkowski Józef 13827
16. Kucharska Barbara 7004
17. Maciuszonek Wacław Jan 2549
18. Marcinkiewicz Mirosław 5915
19. Mejza Łukasz 10780
20. Możejko Tomasz 4962
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 5056
22. Osińska Bożena Krystyna 3806
23. Pająk Tadeusz 4068
24. Pawlak Natalia 3654
25. Polak Elżbieta Anna 969
26. Surmacz Marek Tomasz 4985
27. Synowiec Anna 6322
28. Tomczyszyn Stanisław 932
29. Wołowicz Franciszek 4701
30. Wontor Tomasz Paweł 2465
Komarnicki Władysław 6056
Zaręba Marek Bogusław 882
Paluch Robert 2816
Dajczak Władysław 5319
Sesje Sejmiku 4123
Protokoły z Sesji Sejmiku 1220
V kadencja (2014-2018) 15315
IV kadencja (2010-2014) 12471
III kadencja (2006-2010) 4732
II kadencji (2002-2006) 4552
I kadencji (1998-2002) 4366
Imienne wykazy głosowań radnych 22
VI kadencja (2018-2023) 60
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 518169
Aktualne 371781
W toku 173558
Wyniki 242740
Archiwalne 221473
Wyniki innych postępowań 155456
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 25342
Profil nabywcy 29050
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 4958
Dialog Techniczny 73290
Zamówienia do 30 000 Euro 139855
Finanse i budżet województwa 25060
2019 472
2018 8711
2017 20594
2016 33918
2015 31717
2014 41499
2013 51125
2012 57014
2011 35486
2010 25329
2008 18772
2007 14415
2006 16464
2005 7432
2004 7662
2009 17345
Sprawozdania finansowe 12744
Sprawozdanie o zaległych należnościach 5686
Poręczenia i gwarancje 3315
Rok 2009 4714
Rok 2007 4297
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 6382
Dokumenty Programowe Województwa Lubuskiego 24684
Główne dokumenty programowe 2666
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 4593
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 1943
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 2703
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 1729
Kontrakt Terytorialny 1432
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. (Dz.Urz.Woj. Lub 2018.1163) 2017
Dokumenty programowe branżowe 1176
Strategia Energetyki 4382
Strategia Polityki Społecznej 1977
Lubuska Stretegia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 1147
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 2449
Programy Polityki Społecznej 4154
Strategia Rozwoju Kultury 1872
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 3025
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 1142
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 12778
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 1313
Plan transportowy 5047
Strategia Rozwoju Potru Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 915
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 881
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 1308
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 1070
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 2073
Studium Integracji - współpraca transgraniczna 8808
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 3391
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 3345
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 10610
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 4893
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 13116
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 10671
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 4169
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 4671
Plany 3121
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 26514
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 5
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 7
Projekty - konsultacje społeczne 2679
Oświadczenia majątkowe 510215
Druki oświadczeń majątkowych 40153
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 541521
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 2193
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 30828
Początek kadencji 2010-2014 2408
Majątek (mienie) województwa 11495
Nieruchomości 286262
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 20038
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 8116
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 545
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 46
Informacje o stanie mienia 7604
Nadzór właścicielski 8
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 75315
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 972110
Aktualne 163530
W toku 408989
Wyniki 556422
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 87640
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 105449
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 77140
Polityka Społeczna 9896
Stypendia Marszałka 46231
Ośrodki adopcyjne 5174
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 3520
Organizacje Pozarządowe 26311
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 58122
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 6541
Otwarte konkursy ofert 10707
Ogłoszenia 7900
2018 48087
2017 30782
2016 32535
2015 394
2014 370
2013 387
2012 372
2011 263
Druki do pobrania 20574
Wykaz dotacji 7233
2018 8632
2017 11620
Wykazy dotacji archiwalne 658
2006 968
2007 936
2008 964
2009 1004
2010 1057
2011 972
2012 1581
2013 3155
2014 2563
2015 3044
2016 3609
Tryb pozakonkursowy 2964
Ogloszenia 358377
Druki do pobrania 12427
Wykaz dotacji 21391
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 1303
Komisja konkursowa 37830
Konsultacje społeczne 15261
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 21390
III kadencja RDPPWL 3810
Kadencje archiwalne 377
I kadencja RDPPWL 1424
II kadencja RDPPWL 5085
Regulaminy RDPPWL 3144
Nabór do RDPPWL na III kadencję 4004
KONTAKT DO RDPPWL 4528
Akty prawne 12466
Współpraca Zagraniczna 2841
Priorytety Współpracy Zagranicznej 5327
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Kultura 2583
Strategie i Programy 12237
Rejestr Instytucji Kultury 2573
Ochrona Zabytków 7826
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 4209
Ochrona Środowiska 193533
Raporty wojewódzkie 9965
Rejestr Informacji o Środowisku 12087
Stacje Demontażu Pojazdów 11325
Punkty Zbierania Pojazdów 5484
Ochrona Zdrowia 8647
Strategie i programy ochrony zdrowia 26549
Programy profilaktyki zdrowotnej 3259
Psychiatria 6376
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych w zakresie profilaktyki nowotworowej 5711
Konsultacje społeczne 1040
Pomoc materialna dla studentów kierunków lekarskich 10155
In vitro 1856
Bezpieczeństwo 42628
Realizacja zadań obronnych 1079
2014 9318
2013 1727
2015 8592
2016 5493
2017 8446
2018 1120
Ochrona przeciwpożarowa 5930
Rezerwacja biletów lotniczych 46243
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 21484
Wybory samorządowe 2018 3706
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 1379
Wojewódzka Komisja Wyborcza 1480
WYNIKI WYBORÓW DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 762

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 22663
Mapa serwisu 15448
Statystyki 20590
Kanały RSS 11738
Kontakt 211132

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego