ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 953013

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3428
Informacja o województwie 54194
Statut Województwa Lubuskiego 17461
Petycje 10535
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 4644
Zbiorcze informacje o petycjach 3173
Złożone do Sejmiku 5755
Złożone do Marszałka i Zarządu 29548
Lobbing 809
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 3259
Informacje roczne 2272
Rady i Organy Doradcze 3678
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Informacje Bieżące 999
Skład Rady 718
Kompetencje i Zadania 1295
Uchwały i Dezyderaty 730
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 6
Kompetencje i Zadania 1307
Informacje Bieżące 1578
Skład Prezydium 667
Skład Rady 668
Uchwały WRDS 934
Stanowiska i Opinie 971
Zarząd Województwa 6962
Skład Zarządu 17982
Kompetencje Zarządu 3597
Akty prawne 5473071
Urząd Marszałkowski 12921
Kompetencje i zadania 49218
Kontakt - Departamenty i Biura 533196
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 10319
Co i jak załatwić 57656
Departamenty 79306
Sprawy 70900
Statut Urzędu 2340
Regulamin organizacyjny 46704
Struktura organizacyjna 50849
Zawiadomienia 100836
Obwieszczenia 49399
Ogłoszenia 95193
Publiczny transport zbiorowy 12778
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 13874
Kontrola 3809
Procedury kontroli 1753
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 8956
Kontrole zewnętrzne 3143
Nadzór właścicielski 13520
Dostęp do informacji publicznej 4695
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2439
Inspektor Ochrony Danych 716
Elektroniczna skrzynka podawcza 2526
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 28
Tłumacz języka migowego 20048
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 6379
Praktyki u Marszałka 5765
Sejmik Województwa 23692
Kompetencje Sejmiku 13819
Radni Województwa 9544
Zaproszenia 4074
Komisje Sejmiku 2190
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 2139
Komisja Budżetu i Finansów 2271
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 2023
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2041
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 2369
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 2076
Komisja Rewizyjna 2630
Komisje Doraźne Sejmiku 3116
Interpelacje i Wnioski 2785
Rejestry Interpelacji i Wniosków 10820
Interpelacje i Wnioski Radnych 2120
1. Ardelli Tadeusz 8130
2. Balcerzak Klaudiusz 7605
3. Chinalska Anna 11985
4. Ciemnoczołowski Sebastian 7743
5. Dereń Grażyna 5754
6. Fedko Edward Jan 7530
7. Fiedorowicz Czesław 9151
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 11497
9. Grabarek Grzegorz 3172
10. Jaworska Maria 2180
11. Jędrzejczak Tadeusz 2614
12. Kołodziej Zbigniew Jan 7169
13. Kościk Zbigniew 9285
14. Kowal Sławomir Jan 5640
15. Kruczkowski Józef 13031
16. Kucharska Barbara 6622
17. Maciuszonek Wacław Jan 2375
18. Marcinkiewicz Mirosław 5631
19. Mejza Łukasz 10006
20. Możejko Tomasz 4667
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 4679
22. Osińska Bożena Krystyna 3593
23. Pająk Tadeusz 3882
24. Pawlak Natalia 3326
25. Polak Elżbieta Anna 930
26. Surmacz Marek Tomasz 4807
27. Synowiec Anna 6072
28. Tomczyszyn Stanisław 899
29. Wołowicz Franciszek 4548
30. Wontor Tomasz Paweł 2362
Komarnicki Władysław 5778
Zaręba Marek Bogusław 843
Paluch Robert 2615
Dajczak Władysław 5025
Sesje Sejmiku 4058
Protokoły z Sesji Sejmiku 1172
V kadencja (2014-2018) 14363
IV kadencja (2010-2014) 11975
III kadencja (2006-2010) 4564
II kadencji (2002-2006) 4383
I kadencji (1998-2002) 4169
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 516447
Aktualne 351642
W toku 165501
Wyniki 235043
Archiwalne 212187
Wyniki innych postępowań 143602
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 25155
Profil nabywcy 28259
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 4698
Dialog Techniczny 70462
Zamówienia do 30 000 Euro 133040
Finanse i budżet województwa 24629
2018 7452
2017 19479
2016 32756
2015 30986
2014 40829
2013 50365
2012 56574
2011 34957
2010 24825
2009 16868
2008 18327
2007 14155
2006 16264
2005 7284
2004 7533
Sprawozdanie o zaległych należnościach 5579
Sprawozdania finansowe 12291
Poręczenia i gwarancje 3262
Rok 2009 4644
Rok 2007 4219
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 6284
Dokumenty Programowe Województwa Lubuskiego 23648
Główne dokumenty programowe 2606
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 4144
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 1747
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 2523
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 1497
Kontrakt Terytorialny 1264
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. (Dz.Urz.Woj. Lub 2018.1163) 1394
Dokumenty programowe branżowe 1102
Strategia Energetyki 3844
Strategia Polityki Społecznej 1803
Lubuska Stretegia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 1006
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 2052
Programy Polityki Społecznej 3813
Strategia Rozwoju Kultury 1721
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 2832
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 974
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 11239
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 1221
Plan transportowy 4699
Strategia Rozwoju Potru Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 812
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 763
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 1075
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 915
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1998
Studium Integracji - współpraca transgraniczna 8345
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 3229
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 3190
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 10192
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 4676
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 12607
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 10437
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 3743
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 4284
Plany 3049
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 25547
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 4
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 7
Projekty - konsultacje społeczne 2541
Oświadczenia majątkowe 498913
Druki oświadczeń majątkowych 38751
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 506429
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 2093
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 29933
Początek kadencji 2010-2014 2275
Majątek (mienie) województwa 11091
Nieruchomości 271741
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18618
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 7633
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 416
Informacje o stanie mienia 7058
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 74216
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 959579
Aktualne 160765
W toku 402870
Wyniki 544946
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 86115
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 101845
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 71994
Polityka Społeczna 9502
Stypendia Marszałka 42618
Ośrodki adopcyjne 4930
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 3321
Kultura 2563
Strategie i Programy 11261
Rejestr Instytucji Kultury 2282
Ochrona Zabytków 7178
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 3987
Organizacje Pozarządowe 26238
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 56245
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 6321
Otwarte konkursy ofert 10697
Ogłoszenia 7895
2018 44012
2017 30155
2016 32084
2015 209
2014 229
2013 221
2012 215
2011 165
Druki do pobrania 19961
Wykaz dotacji 7228
2018 7678
2017 11199
Wykazy dotacji archiwalne 618
2006 871
2007 846
2008 860
2009 868
2010 953
2011 893
2012 1434
2013 2753
2014 2304
2015 2744
2016 3251
Tryb pozakonkursowy 2959
Ogloszenia 341604
Druki do pobrania 11924
Wykaz dotacji 19981
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 1176
Komisja konkursowa 36527
Konsultacje społeczne 14725
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 21120
III kadencja RDPPWL 3573
Kadencje archiwalne 362
I kadencja RDPPWL 1325
II kadencja RDPPWL 4557
Regulaminy RDPPWL 3014
Nabór do RDPPWL na III kadencję 3834
KONTAKT DO RDPPWL 4372
Akty prawne 11938
Współpraca Zagraniczna 2798
Priorytety Współpracy Zagranicznej 4851
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Ochrona Środowiska 185547
Raporty wojewódzkie 9435
Rejestr Informacji o Środowisku 11826
Stacje Demontażu Pojazdów 10962
Punkty Zbierania Pojazdów 5349
Ochrona Zdrowia 8639
Strategie i programy ochrony zdrowia 25046
Programy profilaktyki zdrowotnej 3080
Psychiatria 5930
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych w zakresie profilaktyki nowotworowej 5555
Konsultacje społeczne 747
Pomoc materialna dla studentów kierunków lekarskich 8454
In vitro 1484
Bezpieczeństwo 42016
Realizacja zadań obronnych 1023
2014 9145
2013 1697
2015 8396
2016 5292
2017 8127
2018 913
Ochrona przeciwpożarowa 5703
Rezerwacja biletów lotniczych 45715
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 21007
Wybory samorządowe 2018 2607
Akty prawne, obwieszczenia urzędowe 1146
Wojewódzka Komisja Wyborcza 1305
WYNIKI WYBORÓW DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 44

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 22314
Mapa serwisu 15237
Statystyki 20076
Kanały RSS 11596
Kontakt 203521

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego