ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 917975

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3427
Informacja o województwie 51873
Statut Województwa Lubuskiego 16840
Petycje 9414
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 4149
Zbiorcze informacje o petycjach 2608
Złożone do Sejmiku 5166
Złożone do Marszałka i Zarządu 24677
Lobbing 786
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 2834
Informacje roczne 2008
Sejmik Województwa 22936
Kompetencje Sejmiku 11900
Radni Województwa 8310
Zaproszenia 3267
Komisje Sejmiku 1972
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 1922
Komisja Budżetu i Finansów 2053
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 1849
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1814
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 2193
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 1907
Komisja Rewizyjna 2365
Komisje Doraźne Sejmiku 2746
Interpelacje i Wnioski 2668
Rejestry Interpelacji i Wniosków 8999
Interpelacje i Wnioski Radnych 1798
1. Ardelli Tadeusz 7207
2. Balcerzak Klaudiusz 6815
3. Chinalska Anna 10637
4. Ciemnoczołowski Sebastian 6932
5. Dereń Grażyna 5114
6. Fedko Edward Jan 6816
7. Fiedorowicz Czesław 8363
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 10178
9. Grabarek Grzegorz 2766
10. Jaworska Maria 2016
11. Jędrzejczak Tadeusz 2442
12. Kołodziej Zbigniew Jan 6438
13. Kościk Zbigniew 8413
14. Kowal Sławomir Jan 5092
15. Kruczkowski Józef 11698
16. Kucharska Barbara 6033
17. Maciuszonek Wacław Jan 2160
18. Marcinkiewicz Mirosław 5022
19. Mejza Łukasz 8876
20. Możejko Tomasz 4253
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 4161
22. Osińska Bożena Krystyna 3313
23. Pająk Tadeusz 3543
24. Pawlak Natalia 2826
25. Polak Elżbieta Anna 865
26. Surmacz Marek Tomasz 4384
27. Synowiec Anna 5531
28. Tomczyszyn Stanisław 835
29. Wołowicz Franciszek 4160
30. Wontor Tomasz Paweł 2166
Komarnicki Władysław 5359
Zaręba Marek Bogusław 792
Paluch Robert 2314
Dajczak Władysław 4546
Sesje Sejmiku 3956
Protokoły z Sesji Sejmiku 1102
V kadencja (2014-2018) 12823
IV kadencja (2010-2014) 11195
III kadencja (2006-2010) 4211
II kadencji (2002-2006) 4071
I kadencji (1998-2002) 3858
Zarząd Województwa 6943
Skład Zarządu 15889
Kompetencje Zarządu 3346
Rady i Organy Doradcze 2996
Lubuska Rada Konsultacyjna 5
Informacje Bieżące 684
Skład Rady 522
Kompetencje i Zadania 1019
Uchwały i Dezyderaty 573
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 3
Kompetencje i Zadania 952
Informacje Bieżące 942
Skład Prezydium 431
Skład Rady 515
Uchwały WRDS 676
Stanowiska i Opinie 668
Akty prawne 5058799
Urząd Marszałkowski 11676
Kompetencje i zadania 46560
Kontakt - Departamenty i Biura 508427
Kontakt - Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 8089
Co i jak załatwić 53555
Departamenty 65773
Sprawy 60500
Statut Urzędu 1984
Regulamin organizacyjny 45254
Struktura organizacyjna 49702
Zawiadomienia 90671
Obwieszczenia 42902
Ogłoszenia 84028
Publiczny transport zbiorowy 11601
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 13296
Kontrola 3574
Procedury kontroli 1333
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 7467
Kontrole zewnętrzne 2409
Nadzór właścicielski 11662
Dostęp do informacji publicznej 4114
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 2161
Inspektor Danych Osobowych 152
Elektroniczna skrzynka podawcza 2161
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 23
Tłumacz języka migowego 18000
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 5947
Praktyki u Marszałka 5164
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 512733
Aktualne 313341
W toku 151707
Wyniki 221216
Archiwalne 198431
Wyniki innych postępowań 128290
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 24879
Profil nabywcy 27140
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018 4178
Dialog Techniczny 63839
Zamówienia do 30 000 Euro 119400
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 928901
Aktualne 151768
W toku 388302
Wyniki 520866
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 83567
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 94022
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 60336
Finanse i budżet województwa 23761
2018 5109
2017 17276
2016 30470
2015 29521
2014 39429
2013 49225
2012 55825
2011 34119
2010 24004
2009 16312
2008 17675
2007 13854
2006 15892
2005 7035
2004 7310
Sprawozdanie o zaległych należnościach 5385
Sprawozdania finansowe 11548
Poręczenia i gwarancje 3127
Rok 2009 4498
Rok 2007 4109
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 6126
Majątek (mienie) województwa 10338
Nieruchomości 247287
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 16102
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 6881
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 191
Informacje o stanie mienia 6204
Dokumenty Programowe Województwa Lubuskiego 21070
Główne dokumenty programowe 2470
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 3300
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 1421
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 2132
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 1028
Kontrakt Terytorialny 924
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. (Dz.Urz.Woj. Lub 2018.1163) 476
Dokumenty programowe branżowe 966
Strategia Energetyki 2859
Strategia Polityki Społecznej 1542
Lubuska Stretegia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 765
Programy Strategiczne Ochrony Zdrowia 1468
Programy Polityki Społecznej 3179
Strategia Rozwoju Kultury 1465
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 2436
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 717
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 8824
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 1097
Plan transportowy 4072
Strategia Rozwoju Potru Lotnicznego Zielona Góra/Babimost 640
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 594
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 806
Programy Ochrony Powietrza 0
Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 692
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1842
Studium Integracji - współpraca transgraniczna 7431
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 3005
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 2998
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 9391
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 4339
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 11738
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 9840
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 3094
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 3617
Plany 2923
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 23237
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 3
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 4
Projekty - konsultacje społeczne 2306
Oświadczenia majątkowe 478473
Druki oświadczeń majątkowych 36342
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 446376
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1965
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 28323
Początek kadencji 2010-2014 2097
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 71993
Ochrona Środowiska 164662
Raporty wojewódzkie 8435
Rejestr Informacji o Środowisku 11095
Stacje Demontażu Pojazdów 10233
Punkty Zbierania Pojazdów 5126
Polityka Społeczna 8676
Stypendia Marszałka 34329
Ośrodki adopcyjne 4465
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 2967
Organizacje Pozarządowe 26054
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 52747
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 5869
Otwarte konkursy ofert 10691
Ogłoszenia 7811
2018 33744
2017 28722
2016 31267
Ogłoszenia archwalne 581
2011 2283
2012 3110
2013 2358
2014 2572
2015 2987
Druki do pobrania 18403
Wykaz dotacji 7220
2018 4953
2017 9773
Wykazy dotacji archiwalne 532
2006 715
2007 688
2008 718
2009 661
2010 763
2011 721
2012 1148
2013 2172
2014 1926
2015 2227
2016 2611
Tryb pozakonkursowy 2953
Ogloszenia 311281
Druki do pobrania 10894
Wykaz dotacji 17833
Dotacje z zakresu ratownictwa wodnego 901
Komisja konkursowa 34116
Konsultacje społeczne 13955
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 20495
III kadencja RDPPWL 3100
Kadencje archiwalne 305
I kadencja RDPPWL 1099
II kadencja RDPPWL 3723
Regulaminy RDPPWL 2829
Nabór do RDPPWL na III kadencję 3586
KONTAKT DO RDPPWL 4206
Akty prawne 11111
Kultura 2519
Strategie i Programy 9129
Rejestr Instytucji Kultury 1775
Ochrona Zabytków 6042
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 2578
Współpraca Zagraniczna 2734
Priorytety Współpracy Zagranicznej 4046
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Ochrona Zdrowia 8609
Strategie i programy ochrony zdrowia 21809
Programy profilaktyki zdrowotnej 2607
Psychiatria 4958
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych w zakresie profilaktyki nowotworowej 5197
Konsultacje społeczne 278
Pomoc materialna dla studentów kierunków lekarskich - ogłoszenie naboru 3868
Bezpieczeństwo 40878
Realizacja zadań obronnych 912
2014 8881
2013 1644
2015 8066
2016 4923
2017 7459
2018 516
Ochrona przeciwpożarowa 5163
Rezerwacja biletów lotniczych 44793
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 20285

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 21394
Mapa serwisu 14824
Statystyki 19336
Kanały RSS 11202
Kontakt 191415

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego