ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 523020

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Województwo Lubuskie 3423
Informacja o województwie 41243
Statut Województwa Lubuskiego 14255
Petycje 4404
Zasady przyjmowania oraz rozpatrywania petycji 1753
zbiorcze informacje o petycjach 337
złożone do Sejmiku 2391
złożone do Marszałka i Zarządu 7927
Lobbing 706
Zasady postępowania z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową 765
Informacje roczne 931
Sejmik Województwa 20197
Kompetencje Sejmiku 3408
Radni Województwa 4591
Zaproszenia 316
Komisje Sejmiku 1100
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa 893
Komisja Budżetu i Finansów 974
Komisja Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa 903
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 907
Komisja Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki 1141
Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych 850
Komisja Rewizyjna 1170
Komisje Doraźne Sejmiku 1253
Interpelacje i Wnioski 2081
Rejestry Interpelacji i Wniosków 4800
Interpelacje i Wnioski Radnych 638
1. Ardelli Tadeusz 3531
2. Balcerzak Klaudiusz 3925
3. Chinalska Anna 5543
4. Ciemnoczołowski Sebastian 3935
5. Dereń Grażyna 3048
6. Fedko Edward Jan 3105
7. Fiedorowicz Czesław 4084
8. Gośniowska-Kola Małgorzata Barbara 5159
9. Grabarek Grzegorz 1124
10. Jaworska Maria 1091
11. Jędrzejczak Tadeusz 1655
12. Kołodziej Zbigniew Jan 3728
13. Kościk Zbigniew 4867
14. Kowal Sławomir Jan 2511
15. Kruczkowski Józef 5487
16. Kucharska Barbara 3703
17. Maciuszonek Wacław Jan 1138
18. Marcinkiewicz Mirosław 2513
19. Mejza Łukasz 4622
20. Możejko Tomasz 2104
21. Nawrocki Maciej Grzegorz 1736
22. Osińska Bożena Krystyna 1849
23. Pająk Tadeusz 2074
24. Pawlak Natalia 1486
25. Polak Elżbieta Anna 513
26. Surmacz Marek Tomasz 2479
27. Synowiec Anna 2752
28. Tomczyszyn Stanisław 404
29. Wołowicz Franciszek 2202
30. Wontor Tomasz Paweł 1072
Komarnicki Władysław 3065
Zaręba Marek Bogusław 420
Paluch Robert 1273
Dajczak Władysław 2678
Sesje Sejmiku 3017
Protokoły z Sesji Sejmiku 660
V kadencja (2014-2018) 6062
IV kadencja (2010-2014) 6547
III kadencja (2006-2010) 2493
II kadencji (2002-2006) 2358
I kadencji (1998-2002) 2449
Zarząd Województwa 6730
Skład Zarządu 6269
Kompetencje Zarządu 1741
Akty prawne 4078756
Urząd Marszałkowski 6980
Kompetencje i zadania 36198
Kontakt - Departamenty i Biura 423012
Co i jak załatwić 42994
Departamenty 34061
Sprawy 32501
Regulamin organizacyjny 37654
Struktura organizacyjna 44424
Zawiadomienia 52298
Obwieszczenia 19228
Ogłoszenia 42434
Publiczny transport zbiorowy 6373
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa 10090
Kontrola 1979
Procedury kontroli 233
Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 1944
Kontrole zewnętrzne 369
Nadzór właścicielski 5167
Dostęp do informacji publicznej 1099
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 390
Elektroniczna skrzynka podawcza 324
Ankieta - badanie satysfakcji klienta 13
Tłumacz języka migowego 8016
Informacje dla Osób Niepełnosprawnych 3061
Praktyki u Marszałka 1706
Kontakt - Departamenty i Biura 0
Zamówienia Publiczne 498874
Aktualne 188762
W toku 121264
Wyniki 181021
Archiwalne 160314
Wyniki innych postępowań 74762
Zamówienia ogłoszone do dnia 26.07.2012 23500
Profil nabywcy 21089
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 1335
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - usługi 434
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - dostawy 419
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 - roboty budowlane 333
Dialog Techniczny 41529
Zamówienia do 30 000 Euro 78478
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 804419
Aktualne 124867
W toku 336171
Wyniki 441751
Ogłoszenia zamieszczone od 2011 do 23.07.2012 roku 74030
Nabory w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych 69428
Regulamin postępowania przy naborze pracowników 16723
Finanse i budżet województwa 19011
2017 5572
2016 18120
2015 22863
2014 33538
2013 43242
2012 51390
2011 29499
2010 19505
2009 14259
2008 15018
2007 12082
2006 13738
2005 6019
2004 6244
Sprawozdania finansowe 8653
Sprawozdanie o zaległych należnościach 4452
Nowe Rachunki bankowe 6344
Poręczenia i gwarancje 2599
Rok 2009 3773
Rok 2007 3427
Długookresowa prognoza przepływów finansowych, prognoza długu 5253
Majątek (mienie) województwa 5757
Nieruchomości 165996
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 9130
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy / najmu 3884
Informacje o stanie mienia 1656
Dokumenty programowe Województwa Lubuskiego 10962
Główne dokumenty programowe 1515
Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego 994
Programy strategiczne w zakresie ochrony zdrowia 757
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa lubuskiego 0
Programy ochrony powietrza 1
Program Opieki nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2017-2020 497
Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 322
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 895
Zmiana Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego 2012 476
Strategia Rozwoju Polski Zachodniej 2020 236
Dokumenty programowe branżowe 272
Strategia Energetyki 427
Strategia Polityki Społecznej 319
Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki 488
Programy Polityki Społecznej 899
Programy wojewódzkie w zakresie realizacji zadań publicznych 1593
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubuskim 224
Plan transportowy 1040
Strategia Rozwoju Kultury 300
Program Ochrony Środowiska 167
Opracowania studialne - planowanie przestrzenne 1044
Studium Integracji 4226
Studium wielofunkcyjnego zagospodarowania przestrzennego Warty i Noteci 1453
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Województwa Lubuskiego 1426
Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 5282
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2012 2188
Aktualizacja - Opracowanie Ekofizjograficzne Województwa Lubuskiego 2014 6936
Analiza obecnego i potencjalnego wydobycia złóż kopalin o znaczeniu regionalnym,ponadregionalnym i krajowym na terenie województwa lubuskiego 4979
Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2013 801
Regionalny System Informacji Przestrzennej (RSIPWL) 632
Plany 2033
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego 2014-2017 12577
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego 0
Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych 0
Strategie 4603
Strategia Rozwoju Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost 1155
Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 559
Projekty 1117
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego 982
Oświadczenia majątkowe 427070
Druki oświadczeń majątkowych 24381
Oświadczenia majątkowe złożone po 2012 roku 299500
Oświadczenia majątkowe do 2012 roku 1292
Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 roku 17617
Oświadczenia majątkowe złożone w 2011 roku 5408
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 roku 4787
Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 roku 2816
Oświadczenia majątkowe złożone w 2008 roku 2904
Oświadczenia majątkowe złożone w 2007 roku 2893
Koniec kadencji 2006-2010 1370
Początek kadencji 2010-2014 1343
Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne 58560
Ochrona Środowiska 110717
Raporty wojewódzkie 4662
Rejestr Informacji o Środowisku 8891
Stacje Demontażu Pojazdów 7960
Punkty Zbierania Pojazdów 3999
Polityka Społeczna 5129
Stypendia Marszałka 16864
Ośrodki adopcyjne 2456
Lubuska Społeczna Rada Seniorów 1243
Organizacje Pozarządowe 25537
Programy współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi 35636
Prace nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi 3937
Otwarte konkursy ofert 10675
Ogłoszenia 7791
2017 10063
2016 24547
Ogłoszenia archwalne 49
2011 160
2012 250
2013 300
2014 279
2015 269
Druki do pobrania 13808
Wykaz dotacji 7169
2017 2369
Wykazy dotacji archiwalne 44
2006 58
2007 56
2008 60
2009 59
2010 61
2011 54
2012 93
2013 274
2014 171
2015 207
2016 203
Tryb pozakonkursowy 2933
Ogloszenia 237564
Druki do pobrania 8007
Wykaz dotacji 11692
Komisja konkursowa 24392
Konsultacje społeczne 11189
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego 17875
III kadencja RDPPWL 1546
Kadencje archiwalne 29
I kadencja RDPPWL 108
II kadencja RDPPWL 338
Regulaminy RDPPWL 1690
Nabór do RDPPWL na III kadencję 2231
KONTAKT DO RDPPWL 3443
Akty prawne 7894
Kultura 2291
Strategie i Programy 1057
Rejestr Instytucji Kultury 168
Ochrona Zabytków 1622
Nagrody Kulturalne i Złoty Dukat 813
Ochrona Zdrowia 8317
Strategie i programy ochrony zdrowia 9603
Programy profilaktyki zdrowotnej 651
Psychiatria 2813
Współpraca Zagraniczna 2051
Umowy, Porozumienia i Oświadczenia o współpracy 3
Priorytety Współpracy Zagranicznej 129
Bezpieczeństwo 34003
Realizacja zadań obronnych 393
2014 7682
2013 1381
2015 6512
2016 2961
2017 3832
Ochrona przeciwpożarowa 2814
Ochrona przeciwpowodziowa 634
Rezerwacja biletów lotniczych 38819
Nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Województwa Lubuskiego 16005

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 17614
Mapa serwisu 12203
Statystyki 15637
Kanały RSS 8935
Kontakt 145637

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego